A A A A A
ปัญญาจารย์ ๗
ชื่อเสียงดีก็ดีกว่าน้ำมันหอมอย่างดี และวันตายก็ดีกว่าวันเกิด
ไปยังเรือนที่มีการคร่ำครวญ ก็ดีกว่าไปยังเรือนที่มีการเลี้ยงกัน เพราะนั่นเป็นวาระสุดท้ายของมนุษย์ทุกคน และผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะเอาเหตุการณ์นั้นใส่ไว้ในใจ
ความโศกเศร้าก็ดีกว่าการหัวเราะ เพราะความโศกเศร้าบนใบหน้าทำให้จิตใจยินดี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ชื่อเสียงดีมีค่ายิ่งกว่าน้ำหอมราคาแพง และวันตายก็ดีกว่าวันเกิด
ไปบ้านที่มีการไว้ทุกข์ ก็ดีกว่าไปบ้านที่มีงานเลี้ยง เพราะความตายเป็นจุดหมายปลายทางของทุกคน ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ควรใส่ใจในข้อนี้
โศกเศร้าดีกว่าหัวเราะ เพราะใบหน้าโศกเศร้านั้นเป็นผลดีต่อจิตใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ชื่อเสียง​ที่ดี​ย่อม​ดีกว่า​น้ำหอม​ชั้นดี และ​วันตาย​ของคน​ก็​ดีกว่า​วันเกิด
การ​ไป​บ้าน​ที่​กำลัง​ไว้ทุกข์​ย่อม​ดีกว่า​ไป​บ้าน​ที่​กำลัง​เลี้ยง​ฉลอง เพราะ​ว่า​บ้านแรก​คือ​จุดจบ​ของ​ทุกๆคน และ​คน​ที่​ยัง​มีชีวิต​อยู่​ก็​ควร​ตระหนัก​ใน​เรื่องนี้
ความเศร้า​นั้น​ดีกว่า​การหัวเราะ เพราะ​ถึงแม้​หน้า​จะ​เศร้า​แต่​จิตใจ​นั้น​ได้รับ​บทเรียน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ชื่อเสียงดีก็ประเสริฐกว่าน้ำมันหอมอย่าง วิเศษ และวันตายก็ดีกว่าวันเกิด
ไปยังเรือนที่มีการไว้ทุกข์ ก็ดีกว่าไปยังเรือนที่มีการเลี้ยงกัน เพราะนั่นเป็นวาระสุดท้ายของมนุษย์ทั้งปวง และผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะเอาเหตุการณ์นั้นใส่ไว้ในใจ
ความโศกเศร้าก็ดีกว่าการหัวเราะ เพราะความโศกเศร้าในใบหน้า ทำให้จิตใจยินดี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ชื่อเสียงดีก็ประเสริฐกว่าน้ำมันหอมอย่างวิเศษ และวันตายก็ดีกว่าวันเกิด
ไปยังเรือนที่มีการไว้ทุกข์ก็ดีกว่าไปยังเรือนที่มีการเลี้ยงกัน เพราะนั่นเป็นวารสุดท้ายของมนุษย์ทั้งปวง และผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะเอาเหตุการณ์นั้นใส่ไว้ในใจ
ความโศกเศร้าก็ดีกว่าการหัวเราะ เพราะความเศร้าหมองของใบหน้าก็ทำให้จิตใจดีขึ้นได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

สิ่ง สามานย์ ต่างๆ ที่ มนุษย์ พบ ก็ ทำให้ ไม่ สม หวัง และ ไม่ สม ปรารถนา ชื่อเสียง ดี ก็ ประเสริฐ กว่า น้ำมัน หอม อย่าง วิเศษ และ วัน ตาย ก็ดี กว่า วัน เกิด
ไป ยัง เรือน ที่ มี การ ไว้ทุกข์ ก็ดี กว่า ไป ยัง เรือน ที่ มี การ เลี้ยง กัน เพราะ นั่น เป็น วาระ สุดท้าย ของ มนุษย์ ทั้งปวง และ ผู้ ที่ ยัง มี ชีวิต อยู่ จะ เอา เหตุการณ์ นั้น ใส่ ไว้ ใน ใจ
ความ โศก เศร้า ก็ดี กว่า การ หัวเราะ เพราะ ความ เศร้าหมอง ของ ใบหน้า ก็ ทำให้ จิตใจ ดี ขึ้น ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok