A A A A A
ปัญญาจารย์ ๗
แท้จริงการกดขี่ข่มเหงทำให้ผู้มีปัญญาโง่ไป และสินบนก็ทำลายสามัญสำนึก เสีย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เมื่อคนฉลาดกดขี่ผู้อื่น เขาก็ทำตัวเหมือนคนโง่ และเมื่อรับสินบน ก็ทำให้ชีวิตเสื่อมทราม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

การ​กดขี่​ข่มเหง​สามารถ​ทำ​ให้​คนฉลาด​กลาย​เป็น​คนโง่ และ​สินบน​ก็​ทำ​ให้​ใจ​คดโกง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

แท้จริงการกดขี่ข่มเหงกระทำให้ผู้มีสติปัญญาโง่ไป และสินบนก็กระทำให้ความเข้าใจเสียไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แท้จริงการบีบบังคับกระทำให้ผู้มีสติปัญญาโง่ไป และสินบนก็กระทำให้ความเข้าใจเสียไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

แท้จริง การ บีบบังคับ กระทำ ให้ ผู้ มี สติปัญญา โง่ ไป และ สินบน ก็ กระทำ ให้ ความ เข้าใจ เสีย ไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok