A A A A A
ปัญญาจารย์ ๗
๒๙
ดูเถิด สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าพบคือ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นคนเที่ยงธรรม แต่เขาทั้งหลายได้ค้นคว้ากลอุบายต่างๆ ออกมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๙
ข้าพเจ้าพบแต่เพียงว่า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้ซื่อตรง แต่มนุษย์สรรหากลอุบายต่างๆ นานา”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๙
นี่แหละ คือ​สิ่งเดียว​ที่​เราพบ คือ พระเจ้า​ได้​สร้าง​มนุษย์​ให้​เป็น​คนดี แต่​พวกเขา​กลับ​เหลี่ยม​จัด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๙
ดูเถิด ข้าพเจ้าพบแต่ความนี้ต่างหาก คือพระเจ้าทรง สร้างมนุษย์ให้เป็นคนเที่ยงธรรม แต่มนุษย์ทั้งหลายได้ค้นคว้ากลอุบายต่างๆออกมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๙
ดูเถิด ข้าพเจ้าพบแต่ความนี้ต่างหาก คือพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นคนเที่ยงธรรม แต่มนุษย์ทั้งหลายได้ค้นคว้ากลอุบายต่างๆออกมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๙
ดูเถิด ข้าพเจ้า พบ แต่ ความ นี้ ต่างหาก คือ พระเจ้า ทรง สร้าง มนุษย์ ให้ เป็น คน เที่ยงธรรม แต่ มนุษย์ ทั้งหลาย ได้ ค้นคว้า กล อุบาย ต่างๆ ออก มา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok