A A A A A
ปัญญาจารย์ ๗
๒๘
สิ่งซึ่งข้าพเจ้าทุ่มตัวหาแล้วหาอีก แต่ข้าพเจ้าหาไม่พบคือ ในมนุษย์พันคนจะพบแต่เพียงคนเดียว และคนเดียวที่พบนั้นไม่เคยเป็นผู้หญิงเลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๘
ขณะที่หาอยู่แต่ยังไม่พบ ข้าพเจ้าก็พบว่าในพันคนจะมีผู้ชายซื่อตรงคนหนึ่ง แต่ไม่มีผู้หญิงซื่อตรงสักคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๘
เรา​ได้​ทุ่ม​สุดชีวิต​หาแล้ว​หาอีก แต่​ก็​ไม่พบ​คำตอบ แต่​เรา​ได้​พบ​ชาย​ผู้​มี​สติปัญญา​หนึ่ง​ใน​พันคน​แล้ว แต่​ไม่พบ​ผู้หญิง​สักคน​ใน​พันคน​นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๘
ซึ่งจิตใจของข้าพเจ้ายังกำลังหาแล้วหาอีก แต่ข้าพเจ้าหาได้พบปะไม่ ในชายพันคนจะพบชายจริง สักคนหนึ่ง แต่จะหาหญิงแท้สักคนหนึ่งในจำนวนพันคนก็หาไม่พบ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๘
ซึ่งจิตใจของข้าพเจ้ายังกำลังหาแล้วหาอีก แต่ข้าพเจ้าหาได้พบปะไม่ ในชายพันคนจะพบชายจริงสักคนหนึ่ง แต่จะหาหญิงแท้สักคนหนึ่งในจำนวนพันคนก็หาไม่พบ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๘
ซึ่ง จิตใจ ของ ข้าพเจ้า ยัง กำลัง หา แล้ว หา อีก แต่ ข้าพเจ้า หา ได้ พบปะ ไม่ ใน ชาย พัน คน จะ พบ ชาย จริง สัก คน หนึ่ง แต่ จะ หา หญิง แท้ สัก คน หนึ่ง ใน จำนวน พัน คน ก็ หาไม่ พบ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok