A A A A A
ปัญญาจารย์ ๗
๒๗
ปัญญาจารย์กล่าวว่า ดูเถิด ข้าพเจ้าพบดังต่อไปนี้ เมื่อเอาสิ่งหนึ่งมาเพิ่มเข้าไปในอีกสิ่งหนึ่งจะได้ข้อสรุป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๗
ปัญญาจารย์ กล่าวว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าค้นพบสิ่งนี้คือ “การนำเอาสิ่งหนึ่งมาปะติดปะต่อกับอีกสิ่งเพื่อหามูลเหตุ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๗
ดู​เสียสิ นี่​คือ​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​ค้นพบ อาจารย์​พูด​ว่า​อย่างนั้น เรา​ได้​เอา​เรื่องหนึ่ง​มา​ปะติด​ปะต่อ​เข้า​กับ​อีก​เรื่องหนึ่ง​เพื่อ​หา​คำตอบ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๗
ปัญญาจารย์กล่าวว่า ดูเถิด ข้าพเจ้าพบดังต่อไปนี้ โดยเอาเรื่องหนึ่งมาประดิษฐ์ติดต่อเข้ากับอีกเรื่องหนึ่ง เพื่อหามูลเหตุ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๗
ปัญญาจารย์กล่าวว่า ดูเถิด ข้าพเจ้าพบดังต่อไปนี้ โดยเอาเรื่องหนึ่งมาประดิษฐ์ติดต่อเข้ากับอีกเรื่องหนึ่ง เพื่อหามูลเหตุ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๗
ปัญญา จาร ย์กล่าว ว่า ดูเถิด ข้าพเจ้า พบ ดัง ต่อ ไป นี้ โดย เอาเรื่อง หนึ่ง มา ประดิษฐ์ ติดต่อ เข้า กับ อีก เรื่อง หนึ่ง เพื่อ หา มูล เหตุ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok