A A A A A
ปัญญาจารย์ ๗
๒๖
ข้าพเจ้าได้พบอีกสิ่งหนึ่งซึ่งขมขื่นยิ่งกว่าความตายคือ ผู้หญิงซึ่งมีใจเป็นบ่วงแร้วและตาข่าย มือของนางเป็นโซ่ตรวน คนที่พระเจ้าพอพระทัยจะหนีพ้นนาง แต่คนบาปจะถูกผู้หญิงคนนั้นจับเอาไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๖
ข้าพเจ้าพบว่าสิ่งที่ขมขื่นยิ่งกว่าความตาย ก็คือผู้หญิงซึ่งเป็นกับดัก ใจของนางเป็นบ่วงแร้ว มือของนางคือโซ่ตรวน ผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานจะรอดพ้นจากนาง แต่คนบาปต้องติดกับของนาง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๖
เรา​พบว่า​ผู้หญิง​ที่​เป็น​กับดัก ​นั้น แย่​ยิ่งกว่า​ความตาย​เสียอีก เธอ​มี​หัวใจ​เป็น​ตาข่าย​และ​มือ​เป็น​โซ่​มัด คน​ที่​พระเจ้า​ชอบใจ​จะ​หนีพ้น​จาก​เธอ ส่วน​คน​ที่​ไม่เอาไหน จะ​ถูก​เธอ​จับไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๖
ข้าพเจ้าได้พบอีกสิ่งหนึ่งซึ่งขมขื่นยิ่งกว่าความตาย คือผู้หญิงที่มีใจเป็นบ่วงแร้วและข่าย มือของนางเป็นโซ่ตรวน คนใดเป็นคนที่พอพระทัยพระเจ้าคนนั้นจะหนีพ้นนาง แต่คนบาปจะถูกผู้หญิงคนนั้นจับเอาไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๖
ข้าพเจ้าได้พบอีกสิ่งหนึ่งซึ่งขมขื่นยิ่งกว่าความตาย คือผู้หญิงที่มีใจเป็นบ่วงแร้วและข่าย มือของนางเป็นโซ่ตรวน คนใดเป็นคนที่พอพระทัยพระเจ้า คนนั้นจะหนีพ้นนาง แต่คนบาปจะถูกผู้หญิงคนนั้นจับเอาไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๖
ข้าพเจ้า ได้ พบ อีก สิ่ง หนึ่งซึ่ง ขมขื่น ยิ่ง กว่า ความ ตาย คือ ผู้หญิง ที่ มี ใจ เป็น บ่วง แร้ว และ ข่าย มือ ของ นาง เป็น โซ่ ตรวน คน ใด เป็น คน ที่ พอ พระทัย พระเจ้า คน นั้น จะ หนี พ้น นาง แต่ คน บาป จะ ถูก ผู้หญิง คน นั้น จับ เอา ไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok