A A A A A
ปัญญาจารย์ ๗
๒๔
สิ่งที่เป็นอยู่ก็อยู่ไกล และลึกล้ำเหลือเกิน ใครจะค้นพบได้?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๔
สติปัญญาจะเป็นอะไรก็ตามแต่ มันช่างไกลลิบลับและลึกซึ้งนัก ใครเล่าจะค้นพบได้?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๔
ทุกสิ่ง​ที่​เกิดขึ้น​นั้น มัน​เกิน​ความ​เข้าใจ​ของ​มนุษย์ และ​มัน​ลึกล้ำ​เกิน​กว่า​ที่​มนุษย์​จะ​ค้นพบ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๔
สิ่งที่เป็นอยู่ก็อยู่ไกล และที่ลึกก็ลึกล้ำเหลือเกิน ใครผู้ใดจะค้นออกมาได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๔
สิ่งที่อยู่ไกลและลึกล้ำเหลือเกิน ใครผู้ใดจะค้นออกมาได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๔
สิ่ง ที่ อยู่ ไกล และ ลึกล้ำ เหลือเกิน ใคร ผู้ ใด จะ ค้น ออก มา ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok