A A A A A
ปัญญาจารย์ ๗
๑๙
ปัญญาให้กำลังแก่คนมีปัญญา มากกว่าผู้ครอบครองสิบคนที่อยู่ในเมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๙
สติปัญญาทำให้คนฉลาดมีอำนาจ มากยิ่งกว่าผู้ครอบครองสิบคนที่ครองเมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๙
สติปัญญา​ทำ​ให้​คนหนึ่ง​เข้มแข็ง​กว่า​เจ้าหน้าที่​ปกครอง​เมือง​สิบคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๙
สติปัญญาเป็นกำลังแก่คนฉลาดดีกว่าผู้ครอบครอง สิบคนที่อยู่ในเมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๙
สติปัญญาเป็นกำลังแก่คนฉลาดดีกว่าผู้มีอำนาจใหญ่โตสิบคนที่อยู่ในเมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๙
สติปัญญา เป็น กำลัง แก่ คน ฉลาด ดี กว่า ผู้ มี อำนาจ ใหญ่ โต สิบ คน ที่ อยู่ ใน เมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok