A A A A A
ปัญญาจารย์ ๗
๑๗
อย่าอธรรมเกินไป และอย่าทำตัวเป็นคนเขลา ทำไมเจ้าจะไปตายก่อนเวลาของเจ้าเล่า?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๗
อย่าชั่วร้ายเกินไป และอย่าโง่เง่าเต่าตุ่น เรื่องอะไรจะต้องตายก่อนกำหนด?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๗
อย่า​ชั่ว​เกินไป และ​อย่าโง่​เกินไป เรื่อง​อะไร​คุณ​จะ​ต้อง​มา​ตาย​ก่อนเวลา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๗
อย่าอธรรมมากนัก หรืออย่าเป็นคนเขลา ทำไมเจ้าจะไปตายเสียก่อนถึงวาระของเจ้าเล่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๗
อย่าชั่วมากนัก หรืออย่าเป็นคนเขลา ทำไมเจ้าจะไปตายเสียก่อนถึงวารของเจ้าเล่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๗
อย่า ชั่ว มาก นัก หรือ อย่า เป็น คน เขลา ทำไม เจ้า จะ ไป ตาย เสีย ก่อน ถึง วาระ ของ เจ้า เล่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok