A A A A A
ปัญญาจารย์ ๗
๑๓
จงพิจารณาพระราชกิจของพระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้คด ใครจะเหยียดให้ตรงได้เล่า?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๓
จงพิเคราะห์ดูพระราชกิจของพระเจ้า สิ่งที่พระองค์ทรงกระทำให้คด ใครจะเหยียดให้ตรงได้?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๓
ให้​เห็น​และ​ยอมรับ​สิ่ง​ต่างๆ​ที่​พระองค์​ทำ สิ่ง​ที่​พระเจ้า​บิด​ให้งอ​จะ​มีใคร​ทำ​ให้​มันตรง​ได้หรือ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๓
จงพิจารณาพระราชกิจของพระเจ้า สิ่งใดๆที่พระองค์ทรงกระทำให้คดอยู่แล้ว ใครจะเหยียดสิ่งนั้นๆให้ตรงได้เล่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๓
จงพิจารณาพระราชกิจของพระเจ้า สิ่งใดๆที่พระองค์ทรงกระทำให้คดอยู่แล้ว ใครจะเหยียดสิ่งนั้นๆให้ตรงได้เล่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๓
จง พิจารณา พระราช กิจ ของ พระเจ้า สิ่ง ใดๆ ที่ พระองค์ ทรง กระทำ ให้ คด อยู่ แล้ว ใคร จะ เหยียด สิ่ง นั้นๆ ให้ ตรง ได้ เล่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok