A A A A A
ปัญญาจารย์ ๖
มีสิ่งสามานย์อย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ และสิ่งนั้นหนักสำหรับมนุษย์
คือคนหนึ่งคนใดที่พระเจ้าประทานความมั่งคั่ง ทรัพย์สมบัติ และเกียรติให้ เขาไม่ขาดสิ่งใดเลย เขาได้ทุกสิ่งที่เขาปรารถนาสำหรับตน แต่พระเจ้ามิได้ประทานความสามารถในการใช้สิ่งเหล่านี้ให้เขา คนแปลกหน้ากลับเอาไปใช้เสีย นี่ก็อนิจจังและเป็นความทุกข์ใจอย่างเลวร้าย
แม้ว่าคนหนึ่งคนใดมีลูกสักร้อยคน และมีอายุยืนยาว ไม่ว่าเขาจะอยู่นานหลายปีแต่จิตใจเขาไม่ได้อิ่มด้วยความมั่งคั่งเลย และไม่มีงานฝังศพของตนด้วย ข้าพเจ้าว่าลูกที่เกิดมาแท้งเสียยังดีกว่าคนนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ข้าพเจ้าเห็นความเลวร้ายอีกอย่างหนึ่งภายใต้ดวงอาทิตย์ ซึ่งหนักหนาสาหัสสำหรับมนุษย์
คือพระเจ้าประทานความมั่งคั่ง ทรัพย์สมบัติ และเกียรติแก่บางคน จนเขามีทุกสิ่งที่ใจปรารถนา แต่พระเจ้าไม่ได้ให้เขาชื่นชมสิ่งเหล่านั้น กลับมีคนแปลกหน้ามาชื่นชมแทน นี่ก็อนิจจัง เป็นความเลวร้ายที่น่าสลดใจ
บางคนอาจมีลูกหลานนับร้อยและมีอายุยืน แต่ไม่ว่าจะอายุยืนแค่ไหน ถ้าไม่สามารถชื่นชมความรุ่งเรืองของตน และไม่ได้รับการจัดงานศพอย่างสมเกียรติแล้ว ข้าพเจ้าขอบอกว่าทารกที่ตายตั้งแต่เกิดยังดีกว่าเขาเสียอีก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

มี​เรื่อง​เลวร้าย​อีก​เรื่องหนึ่ง​ที่​เรา​ได้เห็น​ภายใต้​ดวง​อาทิตย์​นี้ และ​มัน​ก็​หนักหนา​สาหัส​สำหรับ​มนุษย์
คือ​มี​คน​ซึ่ง​พระเจ้า​มอบ​ความ​ร่ำรวย ทรัพย์​สมบัติ และ​ชื่อเสียง​เกียรติยศ​ให้ จน​เขา​ไม่ขาด​อะไร​เลย​ที่​อยากได้ แต่​พระเจ้า​ไม่ได้​ให้​เขา​เสพสุข​จาก​สิ่ง​เหล่านั้น แต่​ให้​คนอื่น​มา​เสพสุข​แทน นี่​ก็​เป็น​สิ่ง​ที่​ไม่เที่ยง และ​เลวร้าย​ทำ​ให้​หดหู่​ยิ่งนัก
ถ้า​ชาย​คนหนึ่ง​มี​ลูก​สัก​ร้อยคน และ​มี​อายุ​ยืนยาว แต่​เขา​กลับ​บ่น​เกี่ยวกับ​ชีวิต​ที่​เหลืออยู่​ของเขา และ​บ่น​ว่า​ไม่​ได้รับ​ความสุข​จาก​สิ่ง​ดีๆ​ที่มี และ​บ่น​ว่า​ไม่มี​ที่​ฝังศพ เรา​ขอ​บอก​ว่า​เด็ก​ที่​ตาย​ใน​ท้อง​ก็​ยัง​ดีกว่า​เขา​เสียอีก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

มีสิ่งสามานย์อย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ และสิ่งนั้นหนักแก่มนุษย์
คือมนุษย์คนใดที่พระเจ้าประทานทรัพย์สมบัติ สิ่งของและยศถาบรรดาศักดิ์ให้ จนสิ่งใดๆ ที่เขาปรารถนาสำหรับตัว เขาก็มีครบไม่ขาดเลย แต่พระเจ้ามิได้ทรงโปรดให้เขาชื่นใจใช้สิ่งนั้น คนนอกบ้านนอกเมืองกลับเอาไปชื่นใจใช้เสีย นี่ก็อนิจจังและเป็นความทุกข์ใจอย่างร้ายแรง
แม้ว่ามนุษย์คนใดมีลูกสักร้อยคน และมีอายุอยู่หลายปีจนปีเดือนของเขาก็มากมาย แต่จิตใจของเขาหาได้อิ่มด้วยของดีไม่ ยิ่งกว่านั้นอีกเขาไม่มีงานฝังศพของตนด้วย ข้าพเจ้าว่าลูกที่เกิดมาแท้งเสียยังดีกว่าคนนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

มีสิ่งสามานย์อย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ และสิ่งนั้นหนักแก่มนุษย์
คือมนุษย์คนใดที่พระเจ้าทรงประทานทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่งและยศฐาบรรดาศักดิ์ให้ จนสิ่งใดๆที่เขาปรารถนาสำหรับตัว จิตใจเขาก็มีครบไม่ขาดเลย แต่พระเจ้ามิได้ทรงโปรดให้เขามีอำนาจรับประทานสิ่งนั้นได้ คนนอกบ้านนอกเมืองกลับรับประทานสิ่งนั้น นี่ก็อนิจจัง และเป็นความทุกข์ใจอย่างร้ายแรง
แม้ว่ามนุษย์คนใดมีบุตรสักร้อยคน และมีอายุอยู่หลายปี จนปีเดือนของเขาก็มากมาย แต่จิตใจของเขาหาได้อิ่มด้วยของดีไม่ ยิ่งกว่านั้นอีก เขาไม่มีงานฝังศพของตนด้วย ข้าพเจ้าว่าบุตรที่เกิดมาแท้งเสียยังดีกว่าคนนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ทรัพย์สมบัติ ก็ อนิจจัง มี สิ่ง สามานย์ อย่าง หนึ่ง ที่ ข้าพเจ้า เห็น ภาย ใต้ ดวง อาทิตย์ และ สิ่ง นั้น หนัก แก่ มนุษย์
คือ มนุษย์ คน ใด ที่ พระเจ้า ทรง ประทาน ทรัพย์สมบัติ ความ มั่งคั่ง และ ยศ ฐาบร ร ดา ศักดิ์ ให้ จน สิ่ง ใดๆ ที่ เขา ปรารถนา สำหรับ ตัว จิตใจ เขา ก็ มีค รบ ไม่ ขาด เลย แต่ พระเจ้า มิได้ ทรง โปรด ให้ เขา มี อำนาจ รับประทาน สิ่ง นั้น ได้ คนนอก บ้านนอก เมือง กลับ รับประทาน สิ่ง นั้น นี่ ก็ อนิจจัง และ เป็นความ ทุกข์ ใจ อย่าง ร้ายแรง
แม้ ว่า มนุษย์ คน ใด มี บุตร สัก ร้อย คน และ มีอายุ อยู่ หลาย ปี จน ปี เดือน ของ เขา ก็ มากมาย แต่ จิตใจ ของ เขา หา ได้ อิ่ม ด้วย ของดี ไม่ ยิ่ง กว่า นั้น อีก เขา ไม่ มี งาน ฝัง ศพ ของ ตน ด้วย ข้าพเจ้า ว่า บุตร ที่ เกิด มา แท้ง เสีย ยัง ดี กว่า คน นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok