A A A A A
ปัญญาจารย์ ๖
เพราะว่าคนมีสติปัญญาได้เปรียบอะไรกว่าคนเขลาเล่า? หรือคนยากจนที่รู้จักวางตัวต่อหน้าคนทั้งปวงก็ได้เปรียบอะไร?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

คนฉลาดได้เปรียบอะไรกว่าคนโง่? คนยากจนแม้รู้ว่าควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรต่อหน้าคนอื่นๆ ก็จะได้ประโยชน์อะไรเล่า?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ถ้า​อย่างนั้น​คนฉลาด​ได้เปรียบ​คนโง่​ตรงไหน​หรือ แล้ว​จะ​มี​ประโยชน์​อะไร​ที่​คนจน​เรียนรู้​เพื่อ​ที่​จะ​จัดการ​กับ​ชีวิต
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ด้วยว่าคนมีสติปัญญาได้เปรียบอะไรกว่าคนเขลาเล่า หรือคนยากจนที่รู้จักประพฤติตัวอยู่ต่อหน้าคนที่มีชีวิต ก็ได้เปรียบอะไร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ด้วยว่าคนมีสติปัญญาได้เปรียบอะไรกว่าคนเขลาเล่า หรือคนยากจนที่รู้จักประพฤติตัวอยู่ต่อหน้าคนที่มีชีวิตก็ได้เปรียบอะไร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ด้วยว่า คน มี สติปัญญา ได้ เปรียบ อะไร กว่า คน เขลา เล่า หรือ คน ยากจน ที่ รู้จัก ดำเนิน ชีวิต ของ ตน อยู่ ต่อหน้า คน ที่ มี ชีวิต ก็ได้ เปรียบ อะไร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok