A A A A A
ปัญญาจารย์ ๖
ยิ่งกว่านั้นอีก เขายังไม่ทันเห็นหรือยังไม่ทันรู้จักดวงตะวัน เด็กคนนี้มีความสงบสุขยิ่งกว่าผู้ใหญ่นั้นเสียอีก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แม้ไม่เคยเห็นแสงตะวัน ไม่รับรู้สิ่งใด ก็ยังได้พักสงบมากกว่าเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ถึงแม้​เด็กน้อย​นั้น​จะ​ยัง​ไม่ทัน​ได้เห็น​ดวง​อาทิตย์ และ​ยัง​ไม่​รู้เรื่อง​อะไร​เลย เด็กนั้น​ก็​ยัง​มี​ความ​สงบสุข​มากกว่า​ชายชรา​คนนี้​เสียอีก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ยิ่งกว่านั้นอีก ยังไม่ทันเห็นตะวันหรือยังไม่ทันรู้เรื่องราว อะไรเด็กคนนี้มีความสงบสุขยิ่งกว่าผู้ใหญ่นั้นเสียอีก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ยิ่งกว่านั้นอีก ยังไม่ทันเห็นตะวันหรือยังไม่ทันรู้เรื่องราวอะไร เด็กคนนี้มีความสงบสุขยิ่งกว่าผู้ใหญ่นั้นเสียอีก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ยิ่ง กว่า นั้น อีก ยัง ไม่ทัน เห็น ตะวัน หรือ ยัง ไม่ทัน รู้ เรื่องราว อะไร เด็ก คน นี้ มีค วาม สงบ สุข ยิ่ง กว่า ผู้ใหญ่ นั้น เสีย อีก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok