A A A A A
ปัญญาจารย์ ๖
เพราะเด็กนั้นก่อตัวมาในความอนิจจังและจากไปในความมืด และชื่อเขาถูกปิดไว้ในความมืด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ทารกนั้นเกิดมาอย่างไร้ความหมาย จากไปในความมืด และชื่อนั้นถูกคลุมไว้ในความมืด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เพราะ​การ​เกิดมา​ของ​เด็ก​คนนั้น​ก็​ไม่เที่ยง และ​เขา​ก็​เข้า​สู่​ความมืด และ​ชื่อ​ของเขา​ก็​ถูก​ความมืด​ปกคลุม​ไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เพราะเด็กนั้นเกิดมาอนิจจังและตายไปในความมืด และชื่อของเขาถูกปิดไว้ในความมืด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เพราะเด็กนั้นเกิดมาอนิจจังและตายไปในความมืด และชื่อของเขาถูกปิดไว้ในความมืด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เพราะ เด็ก นั้น เกิด มา อนิจจัง และ ตาย ไป ใน ความ มืด และ ชื่อ ของ เขา ถูก ปิด ไว้ ใน ความ มืด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok