A A A A A
ปัญญาจารย์ ๖
คือคนหนึ่งคนใดที่พระเจ้าประทานความมั่งคั่ง ทรัพย์สมบัติ และเกียรติให้ เขาไม่ขาดสิ่งใดเลย เขาได้ทุกสิ่งที่เขาปรารถนาสำหรับตน แต่พระเจ้ามิได้ประทานความสามารถในการใช้สิ่งเหล่านี้ให้เขา คนแปลกหน้ากลับเอาไปใช้เสีย นี่ก็อนิจจังและเป็นความทุกข์ใจอย่างเลวร้าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

คือพระเจ้าประทานความมั่งคั่ง ทรัพย์สมบัติ และเกียรติแก่บางคน จนเขามีทุกสิ่งที่ใจปรารถนา แต่พระเจ้าไม่ได้ให้เขาชื่นชมสิ่งเหล่านั้น กลับมีคนแปลกหน้ามาชื่นชมแทน นี่ก็อนิจจัง เป็นความเลวร้ายที่น่าสลดใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

คือ​มี​คน​ซึ่ง​พระเจ้า​มอบ​ความ​ร่ำรวย ทรัพย์​สมบัติ และ​ชื่อเสียง​เกียรติยศ​ให้ จน​เขา​ไม่ขาด​อะไร​เลย​ที่​อยากได้ แต่​พระเจ้า​ไม่ได้​ให้​เขา​เสพสุข​จาก​สิ่ง​เหล่านั้น แต่​ให้​คนอื่น​มา​เสพสุข​แทน นี่​ก็​เป็น​สิ่ง​ที่​ไม่เที่ยง และ​เลวร้าย​ทำ​ให้​หดหู่​ยิ่งนัก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

คือมนุษย์คนใดที่พระเจ้าประทานทรัพย์สมบัติ สิ่งของและยศถาบรรดาศักดิ์ให้ จนสิ่งใดๆ ที่เขาปรารถนาสำหรับตัว เขาก็มีครบไม่ขาดเลย แต่พระเจ้ามิได้ทรงโปรดให้เขาชื่นใจใช้สิ่งนั้น คนนอกบ้านนอกเมืองกลับเอาไปชื่นใจใช้เสีย นี่ก็อนิจจังและเป็นความทุกข์ใจอย่างร้ายแรง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

คือมนุษย์คนใดที่พระเจ้าทรงประทานทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่งและยศฐาบรรดาศักดิ์ให้ จนสิ่งใดๆที่เขาปรารถนาสำหรับตัว จิตใจเขาก็มีครบไม่ขาดเลย แต่พระเจ้ามิได้ทรงโปรดให้เขามีอำนาจรับประทานสิ่งนั้นได้ คนนอกบ้านนอกเมืองกลับรับประทานสิ่งนั้น นี่ก็อนิจจัง และเป็นความทุกข์ใจอย่างร้ายแรง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

คือ มนุษย์ คน ใด ที่ พระเจ้า ทรง ประทาน ทรัพย์สมบัติ ความ มั่งคั่ง และ ยศ ฐาบร ร ดา ศักดิ์ ให้ จน สิ่ง ใดๆ ที่ เขา ปรารถนา สำหรับ ตัว จิตใจ เขา ก็ มีค รบ ไม่ ขาด เลย แต่ พระเจ้า มิได้ ทรง โปรด ให้ เขา มี อำนาจ รับประทาน สิ่ง นั้น ได้ คนนอก บ้านนอก เมือง กลับ รับประทาน สิ่ง นั้น นี่ ก็ อนิจจัง และ เป็นความ ทุกข์ ใจ อย่าง ร้ายแรง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok