A A A A A
ปัญญาจารย์ ๖
๑๒
เพราะใครจะรู้ได้ว่าสิ่งใดดีสำหรับมนุษย์ในขณะดำเนินชีวิตตามวันเวลาของชีวิตที่อนิจจังของตนที่ได้เสียไปดุจดังเงาเล่า? หรือใครจะบอกกับมนุษย์ได้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นภายหลังเขาที่ภายใต้ดวงอาทิตย์?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
เพราะใครเล่าจะรู้ว่าอะไรดีสำหรับมนุษย์ในช่วงชีวิตอันสั้นและคืนวันอันอนิจจังซึ่งผ่านพ้นไปเหมือนเงา? ใครจะบอกเขาได้ว่าหลังจากเขาจากไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างภายใต้ดวงอาทิตย์?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
ใคร​จะ​ไป​รู้ว่า สิ่งไหน​จะ​ดี​สำหรับ​มนุษย์​ใน​ช่วงเวลา​แสนสั้น​ที่​เขา​มี​ชีวิตอยู่ คือ​ชีวิต​อัน​ไร้สาระ ที่​ผ่านไป​เหมือน​เงา เพราะ​ใคร​จะ​บอก​ได้​บ้าง​ว่า​ใน​อนาคต​จะ​เกิด​อะไรขึ้น​กับ​ชีวิต​ของเขา​ภายใต้​ดวง​อาทิตย์​นี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
ใครคนไหนรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีสำหรับมนุษย์ในชีวิตนี้ คือในระยะวันเดือนปีทั้งหลายแห่งชีวิตอันเหลวๆของตนที่ได้เสียไปดุจดังเงาเล่า หรือใครผู้ใดอาจบอกกับมนุษย์ได้ว่า สิ่งนี้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นภายหลังตนที่ภายใต้ดวงอาทิตย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
ใครคนไหนรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีสำหรับมนุษย์ในชีวิตนี้ คือในระยะวันเดือนปีทั้งหลายแห่งชีวิตอันเหลวๆของตนที่ได้เสียไปดุจดังเงาเล่า หรือใครผู้ใดอาจบอกกับมนุษย์ได้ว่า สิ่งนี้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นภายหลังตนที่ภายใต้ดวงอาทิตย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
ใคร คน ไหน รู้ ว่า สิ่ง ใด เป็น สิ่ง ที่ ดี สำหรับ มนุษย์ ใน ชีวิต นี้ คือ ใน ระยะ วัน เดือน ปี ทั้งหลาย แห่ง ชีวิต อัน เหลว ๆ ของ ตน ที่ ได้เสีย ไป ดุจดัง เงา เล่า หรือ ใคร ผู้ ใด อาจ บอก กับ มนุษย์ ได้ ว่า สิ่ง นี้ สิ่ง นั้น จะ เกิด ขึ้น ภายหลัง ตน ที่ ภาย ใต้ ดวง อาทิตย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok