A A A A A
ปัญญาจารย์ ๖
มีสิ่งสามานย์อย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ และสิ่งนั้นหนักสำหรับมนุษย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ข้าพเจ้าเห็นความเลวร้ายอีกอย่างหนึ่งภายใต้ดวงอาทิตย์ ซึ่งหนักหนาสาหัสสำหรับมนุษย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

มี​เรื่อง​เลวร้าย​อีก​เรื่องหนึ่ง​ที่​เรา​ได้เห็น​ภายใต้​ดวง​อาทิตย์​นี้ และ​มัน​ก็​หนักหนา​สาหัส​สำหรับ​มนุษย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

มีสิ่งสามานย์อย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ และสิ่งนั้นหนักแก่มนุษย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

มีสิ่งสามานย์อย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ และสิ่งนั้นหนักแก่มนุษย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ทรัพย์สมบัติ ก็ อนิจจัง มี สิ่ง สามานย์ อย่าง หนึ่ง ที่ ข้าพเจ้า เห็น ภาย ใต้ ดวง อาทิตย์ และ สิ่ง นั้น หนัก แก่ มนุษย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok