A A A A A
ปัญญาจารย์ ๕
อย่าให้ปากของเจ้าเป็นเหตุนำตัวเจ้าให้ทำบาป และอย่าพูดต่อหน้าผู้สื่อสารของพระเจ้า ว่า นี่เป็นความผิดพลาด เหตุไฉนจะให้พระเจ้าทรงพระพิโรธเพราะคำพูดของเจ้า แล้วเลยทรงทำลายการงานแห่งน้ำมือของเจ้าเสียเล่า?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

อย่าให้ปากพาตัวหลงทำบาป และอย่าแก้ตัวกับผู้สื่อสารของพระเจ้าว่า “ข้าพเจ้าเผลอปฏิญาณไป” จะให้พระเจ้าทรงพระพิโรธวาจาของท่านและทำลายกิจการจากน้ำมือของท่านทำไมเล่า?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เพราะ​เหตุนี้ อย่า​ปล่อย​ให้​ปาก​เป็น​เหตุ​ทำให้​คุณ​ทำบาป และ​อย่า​พูด​กับ​ตัวแทน​ของ​พระเจ้า​ว่า “ผม​ไม่ได้​ตั้งใจ​พูด​อย่างนั้น” ทำไม​จะต้อง​ทำ​ให้​พระเจ้า​โกรธ​เพราะ​คำพูด​ของคุณ แล้ว​ทำ​ให้​พระองค์​ทำลาย​งาน​ที่​คุณ​ได้​ทำ​มา​กับมือ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

อย่าให้ปากของเจ้าเป็นเหตุนำตัวเจ้าให้กระทำผิดไป และอย่าพูดต่อหน้าผู้สื่อสารของพระเจ้าว่า นี่แหละเป็นความพลั้งเผลอ เหตุไฉนจะให้พระเจ้าทรงพิโรธเพราะเสียงพูดของเจ้า แล้วเลยทรงทำลายการงานแห่งน้ำมือของเจ้าเสียเล่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

อย่าให้ปากของเจ้าเป็นเหตุนำตัวเจ้าให้กระทำผิดไป และอย่าพูดต่อหน้าทูตสวรรค์ว่า นี่แหละเป็นความพลั้งเผลอ เหตุไฉนจะให้พระเจ้าทรงพิโรธเพราะเสียงพูดของเจ้า แล้วเลยทรงทำลายการงานแห่งน้ำมือของเจ้าเสียเล่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

อย่า ให้ ปากขอ ง เจ้า เป็น เหตุ นำ ตัว เจ้า ให้ กระทำ ผิด ไป และ อย่า พูด ต่อหน้า ทูต สวรรค์ ว่า นี่แหละ เป็นความ พลั้งเผลอ เหตุ ไฉน จะ ให้ พระเจ้า ทรง พิโรธ เพราะ เสียง พูด ของ เจ้า แล้ว เลย ทรง ทำลาย การ งาน แห่ง น้ำมือ ของ เจ้า เสีย เล่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok