A A A A A
ปัญญาจารย์ ๕
เมื่อเจ้าบนไว้ต่อพระเจ้า อย่าชักช้าที่จะแก้บนนั้นให้สำเร็จ เพราะพระองค์ไม่พอพระทัยในคนเขลา จงแก้บนตามที่เจ้าบนไว้เถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เมื่อถวายปฏิญาณต่อพระเจ้าแล้ว จงรีบทำให้ครบถ้วน พระเจ้าไม่พอพระทัยคนโง่ จงทำตามที่ปฏิญาณไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เมื่อ​เจ้า​ได้​บนบาน​ไว้​กับ​พระเจ้า ก็​อย่าได้​รีรอ​ที่​จะ​แก้บน​นั้น เพราะ​พระองค์​ไม่ชอบ​คนโง่ เจ้า​บน​อะไรไว้​ก็​ให้​แก้เสีย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เมื่อเจ้าปฏิญาณบนไว้ต่อพระเจ้า อย่าชักช้าที่จะแก้บนนั้นให้สำเร็จ เพราะพระองค์หาชอบพระทัยในคนเขลาไม่ จงแก้บนตามที่เจ้าบนไว้เถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เมื่อเจ้าปฏิญาณไว้ต่อพระเจ้า อย่าชักช้าที่จะทำตามคำปฏิญาณนั้นให้สำเร็จ เพราะพระองค์หาชอบพระทัยในคนเขลาไม่ จงทำตามที่เจ้าปฏิญาณไว้เถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เมื่อ เจ้า ปฏิญาณ ไว้ ต่อ พระเจ้า อย่า ชักช้า ที่ จะ ทำ ตาม คำ ปฏิญาณ นั้น ให้ สำเร็จ เพราะ พระองค์ หา ชอบ พระทัย ใน คน เขลา ไม่ จง ทำ ตาม ที่ เจ้า ปฏิญาณ ไว้ เถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok