A A A A A
ปัญญาจารย์ ๕
๑๙
อนึ่ง ทุกๆ คนที่พระเจ้าประทานความมั่งคั่งและทรัพย์สมบัติให้ ก็ได้ทรงโปรดให้พวกเขาได้ใช้ของเหล่านั้น และให้ได้รับส่วนแบ่งของพวกเขา และเปรมปรีดิ์ในผลจากน้ำพักน้ำแรงของตนได้ นี่แหละเป็นของประทานจากพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๙
ยิ่งกว่านั้น เมื่อพระเจ้าประทานทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่งให้ พระองค์ก็ทรงกระทำให้เขาชื่นชมกับสิ่งเหล่านั้น ให้รับส่วนของตนและเป็นสุขในงานของตนได้ นี่เป็นของขวัญของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๙
นอก​จากนี้ เมื่อไหร่​ก็ตาม​ที่​พระเจ้า​ทำ​ให้​คนหนึ่ง​คนใด​ร่ำรวย ให้​เขา​มี​ความสุข​กับ​ทรัพย์​สมบัติ​และ​ได้รับ​ส่วนแบ่ง​ของเขา และ​มี​ความสุข​กับ​งานหนัก​ที่​ทำ ทั้งหมด​นี้​ถือว่า​เป็น​ของขวัญ​จาก​พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๙
อนึ่ง ทุกๆคนที่พระเจ้าประทานทรัพย์สมบัติให้ ก็ได้ทรงโปรดให้รับประทานของเหล่านั้น ได้รับส่วนของตน และยินดีปรีดาในการงานของตนได้ นี่แหละเป็นของประทานจากพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๙
อนึ่งทุกๆคนที่พระเจ้าทรงประทานทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่งให้ ก็ได้ทรงโปรดให้มีอำนาจรับประทานของเหล่านั้น ได้รับส่วนของตน และยินดีปรีดาในการงานของตนได้ นี่แหละเป็นของประทานจากพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๙
อนึ่ง ทุกๆ คน ที่ พระเจ้า ทรง ประทาน ทรัพย์สมบัติ และ ความ มั่งคั่ง ให้ ก็ได้ ทรง โปรด ให้ มี อำนาจ รับประทาน ของ เหล่า นั้น ได้ รับ ส่วน ของ ตน และ ยินดี ปรีดา ใน การ งาน ของ ตน ได้ นี่แหละ เป็น ของ ประทาน จาก พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok