A A A A A
ปัญญาจารย์ ๕
๑๘
ดูเถิด ที่ข้าพเจ้าเห็นชอบและสมควรคือ ให้กินและดื่ม และชื่นชมบรรดาผลจากน้ำพักน้ำแรงของตน ที่ตนตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์ ตลอดชั่วอายุไม่กี่วันของตนที่พระเจ้าประทานแก่ตนเพราะการนี้แหละเป็นส่วนแบ่งของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๘
แล้วข้าพเจ้าจึงตระหนักว่าดีแล้ว เหมาะสมแล้ว ที่มนุษย์จะกินดื่ม และหาความอิ่มใจในการตรากตรำทำงานภายใต้ดวงอาทิตย์ตลอดชั่วชีวิตสั้นๆ ซึ่งพระเจ้าประทานให้ เพราะนี่เป็นส่วนของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๘
เรา​เห็นว่า​สิ่งนี้​ดี​และ​เหมาะสม คือ​ใน​ช่วง​ชีวิต​สั้นๆ​ที่​พระเจ้า​ประทาน​ให้นี้ ให้​แต่ละคน​กิน​และ​ดื่ม และ​มี​ความสุข​กับ​งานหนัก​ทั้งหมด​ที่​ทำ​ภายใต้​ดวง​อาทิตย์ เพราะ​สิ่ง​เหล่านั้น​แหละ​เป็น​รางวัล​ที่​เขา​ได้รับ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๘
ดูเถิด ที่ข้าพเจ้าเห็นชอบและสมควร คือให้กินและดื่ม กับปรีดาในบรรดากิจการของตน ที่ตนกระทำภายใต้ดวงอาทิตย์ ตลอดชั่วอายุไม่กี่วันของตนที่พระเจ้าประทาน แก่ตนเพราะการนี้แหละเป็นส่วนของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๘
ดูเถิด ที่ข้าพเจ้าเห็นดีและสมควร คือให้กินและดื่ม กับปรีดาในผลดีแห่งบรรดากิจการของตนที่ตนกระทำภายใต้ดวงอาทิตย์ ตลอดปีเดือนแห่งชีวิตของตนที่พระเจ้าทรงประทานแก่ตน เพราะการนี้แหละเป็นส่วนของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๘
ดูเถิด ที่ ข้าพเจ้า เห็นดี และ สมควร คือ ให้ กิน และ ดื่ม กับ ปรีดา ใน ผล ดี แห่ง บรรดา กิจการ ของ ตน ที่ ตน กระทำ ภาย ใต้ ดวง อาทิตย์ ตลอด ปี เดือน แห่ง ชีวิต ของ ตน ที่ พระเจ้า ทรง ประทาน แก่ ตน เพราะ การ นี้ แหละ เป็น ส่วน ของ ตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok