A A A A A
ปัญญาจารย์ ๕
เจ้าจงระวังเท้าของเจ้า เมื่อเจ้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้า เพราะการเข้าใกล้ชิดเพื่อฟังก็ดีกว่าคนเขลาถวายเครื่องบูชา เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำสิ่งโง่เขลาอยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

จงระมัดระวังแต่ละย่างก้าวเมื่อท่านไปยังพระนิเวศของพระเจ้า เข้าไปฟังใกล้ๆ ก็ดีกว่าถวายเครื่องบูชาแบบคนโง่ ซึ่งไม่รู้ว่าตัวเองทำผิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ระวัง​สิ่ง​ที่​เจ้าทำ​ให้ดี​เมื่อ​เข้าไป​ใน​วิหาร​ของ​พระเจ้า พระเจ้า​ยอมรับ​คน​ที่​เชื่อฟัง​และ​ทำตาม​พระองค์ มากกว่า​คนโง่ๆ​ที่​แค่​นำ​เครื่อง​บูชา​มา​ถวาย​เท่านั้น เพราะ​พวก​คนโง่​นั้น​ไม่รู้ตัว​เสีย​ด้วยซ้ำ​ว่า​กำลัง​ทำชั่ว​อยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เจ้าจงระวังเท้าของเจ้า เมื่อเจ้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้า เพราะการเข้าใกล้ชิดเพื่อจะฟังก็ดีกว่าคนเขลาถวาย สักการบูชา ด้วยว่าเขาไม่รู้ว่าตนกำลังทำชั่ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เจ้าจงระวังเท้าของเจ้าเมื่อเจ้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้า เพราะการเข้าใกล้ชิดเพื่อจะฟังก็ดีกว่าคนเขลาถวายสักการบูชา ด้วยว่าเขาไม่รู้ว่าตนกำลังทำชั่ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ชีวิต ก็ อนิจจัง เจ้า จง ระวัง เท้า ของ เจ้า เมื่อ เจ้า ไป ยัง พระ นิเวศ ของ พระเจ้า เพราะ การ เข้า ใกล้ ชิด เพื่อ จะ ฟัง ก็ดี กว่า คน เขลา ถวาย สัก การ บูชา ด้วยว่า เขา ไม่ รู้ ว่า ตน กำลัง ทำ ชั่ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok