A A A A A
ปัญญาจารย์ ๔
ข้าพเจ้าหันมาพิจารณาการข่มเหงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ และดูเถิด น้ำตาของผู้ถูกข่มเหงไม่มีคนปลอบใจเขา ผู้ข่มเหงเขานั้นมีอำนาจอยู่ในมือ จึงไม่มีใครปลอบใจเขาได้
เพราะฉะนั้นข้าพเจ้ายกย่องคนตายที่ตายไปแล้วว่ามีโชคดีกว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่
ที่ดียิ่งกว่าคนทั้งสองจำพวกนั้นคือ คนที่ยังไม่เป็นมาและไม่เห็นการชั่วที่อุบัติขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แล้วข้าพเจ้าได้มองดูและได้เห็นการกดขี่ข่มเหงทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ ข้าพเจ้าเห็นน้ำตาของคนที่ถูกกดขี่ข่มเหง และไม่มีใครปลอบโยนเขา อำนาจทั้งหลายก็อยู่ในมือของคนที่กดขี่ และไม่มีใครปลอบโยนเขา
ข้าพเจ้าจึงประกาศว่าคนที่ตายไปแล้ว มีความสุขมากกว่าคนเป็นซึ่งยังต้องมีชีวิตอยู่
แต่คนที่ยังไม่เกิดมา ที่ยังไม่เคยเห็นความชั่วร้าย ที่เขาเคยทำกันมาภายใต้ดวงอาทิตย์ ก็ยังดีกว่าคนทั้งสองจำพวกนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แล้ว​เรา​ก็​ได้​หัน​ไป​ดู​การ​กดขี่​ข่มเหง​ทั้งหลาย​ที่​เกิดขึ้น​ภายใต้​ดวง​อาทิตย์​อีกครั้ง ดูสิ น้ำตา​ของ​คน​ที่​ถูก​กดขี่​ข่มเหง แต่​ไม่มี​ใคร​ปลอบโยน อำนาจ​อยู่​ใน​เงื้อมมือ​ของ​ผู้กดขี่ ไม่มี​ใคร​ปลอบโยน​พวกเขา​เลย
ดังนั้น​เรา​จึง​ถือว่า​คนตาย​ไปแล้ว​ก็​โชคดี​กว่า​คน​ที่​ยัง​เป็นอยู่
แต่​ที่​โชคดี​กว่า​คนตาย​และ​คนเป็น คือ​คน​ที่​ไม่เคย​มีชีวิต​มาก่อน​เพราะ​เขา​จะ​ไม่ได้​เห็น​สิ่ง​ชั่วร้าย​ที่​มนุษย์​ทำกัน​ภายใต้​ดวง​อาทิตย์​นี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ข้าพเจ้าเห็นบรรดาการข่มเหงที่เกิดขึ้นภายใต้ ดวงอาทิตย์อีก และดูเถิด น้ำตาของผู้ที่ถูกข่มเหงไม่มีคนเล้าโลมเขา ฝ่ายผู้ข่มเหงเขานั้นกุมอำนาจ แต่หามีผู้ใดเล้าโลมเขาไม่
เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าแสดงความยินดีว่า คนตายที่ตายไปแล้วมีโชคดีกว่าคนเป็นที่ยังเป็นอยู่
เออ คนที่ยังไม่เป็นมา ที่ไม่เห็นการชั่วที่อุบัติขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ ก็ยิ่งดีกว่าคนทั้งสองจำพวกนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ข้าพเจ้าพิจารณาบรรดาการข่มเหงที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์อีก และดูเถิด น้ำตาของผู้ที่ถูกข่มเหง ไม่มีคนเล้าโลมเขา ฝ่ายผู้ข่มเหงเขานั้นกุมอำนาจ แต่หามีผู้ใดเล้าโลมเขาไม่
เพราะฉะนั้นข้าพเจ้ายกย่องคนตายที่ตายไปแล้วมากกว่าคนเป็นที่ยังเป็นอยู่
เออ คนที่ยังไม่เป็นมา ที่ไม่เห็นการชั่วที่อุบัติขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ ก็ยิ่งดีกว่าคนทั้งสองจำพวกนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

บรรดา การ ข่มเหง ความ ชั่วช้า และ การ พบ อุปสรรค ต่างๆ ก็ อนิจจัง ข้าพเจ้า พิจารณา บรรดา การ ข่มเหง ที่ เกิด ขึ้น ภาย ใต้ ดวง อาทิตย์ อีก และ ดูเถิด น้ำตา ของ ผู้ ที่ ถูก ข่มเหง ไม่ มีค น เล้าโลม เขา ฝ่าย ผู้ ข่มเหง เขา นั้น กุม อำนาจ แต่ หา มี ผู้ ใด เล้าโลม เขา ไม่
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้า ยกย่อง คน ตาย ที่ ตาย ไป แล้ว มาก กว่า คน เป็น ที่ ยัง เป็น อยู่
เออ คน ที่ ยัง ไม่ เป็น มา ที่ ไม่ เห็น การ ชั่ว ที่ อุบัติ ขึ้น ภาย ใต้ ดวง อาทิตย์ ก็ ยิ่ง ดี กว่า คน ทั้ง สอง จำพวก นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok