A A A A A
ปัญญาจารย์ ๔
สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทั้งสองได้รับรางวัลดีสำหรับการตรากตรำของพวกเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

สองคนช่วยกันทำดีกว่าทำคนเดียว เพราะจะได้ผลงานที่ดีกว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

สองคน​ย่อม​จะ​ดีกว่า​คนเดียว เพราะ​พวกเขา​จะ​ได้รับ​ผล​ตอบแทน​ที่​ดีกว่า​จาก​งานหนัก​ที่​ทำ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

สอง คน ก็ดี กว่า คน เดียว เพราะว่า เขา ทั้ง สอง ย่อม ได้ รับ ผล ตอบแทน อย่าง ดี สำหรับ การ งาน ของ เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok