A A A A A
ปัญญาจารย์ ๔
สิ่งของกำมือหนึ่งที่ได้มาด้วยความสงบ ก็ดีกว่าสิ่งของสองกำมือที่ได้มาด้วยการตรากตรำ และการกินลมกินแล้ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

มีทรัพย์เพียงกำมือเดียวแต่มีความสงบสุข ก็ดีกว่ามีเต็มสองมือแต่ต้องตรากตรำ และวิ่งไล่ตามลม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

คน​ที่​หา​มา​ได้​หนึ่ง​กำมือ​เต็ม แล้ว​ได้​พักผ่อน ก็​ยัง​ดีกว่า​คน​ที่​ได้​มา​สอง​กำมือ แต่​ต้อง​ทำงาน​หนัก​และ​วิ่ง​ไล่​ตาม​ลม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ความสงบสุขกำมือหนึ่งยังดีกว่าการงานตรากตรำสองกำมือ และการกินลมกินแล้ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ความสงบสุขกำมือหนึ่งยังดีกว่าการงานตรากตรำสองกำมือและกินลมกินแล้ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ความ สงบ สุข กำมือ หนึ่ง ยัง ดี กว่า การ งาน ตรากตรำ สอง กำมือ และ กินลม กิน แล้ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok