A A A A A
ปัญญาจารย์ ๔
๑๐
เพราะว่าถ้าพวกเขาล้มลง คนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลง และไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
หากคนหนึ่งล้มลง เพื่อนของเขาก็สามารถพยุงเขาขึ้น แต่น่าสงสารคนที่อยู่คนเดียว เพราะเมื่อเขาล้มลงก็ไม่มีใครพยุงเขาขึ้น!
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
แล้ว​ถ้า​คนหนึ่ง​ล้มลง อีก​คนหนึ่ง​ก็​จะได้​ช่วย​เพื่อน​ให้​ลุกขึ้น แต่​คน​ที่​อยู่​ตัว​คนเดียว​จะ​ลำบาก เพราะ​เมื่อ​เขา​ล้มลง ก็​ไม่มี​ใคร​มา​ช่วย​ให้​ลุกขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
ด้วยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลง อีกคนหนึ่งจะได้พะยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลง และไม่มีผู้อื่นพะยุงยกเขาให้ลุกขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
ด้วยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลง อีกคนหนึ่งจะได้พะยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลง เพราะไม่มีผู้อื่นพะยุงยกเขาให้ลุกขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
ด้วยว่า ถ้า คน หนึ่ง ล้ม ลง อีก คน หนึ่ง จะ ได้ พยุง เพื่อน ของ ตน ให้ ลุก ขึ้น แต่ วิบัติ แก่ คน นั้น ที่ อยู่ คน เดียว เมื่อ เขา ล้ม ลง เพราะ ไม่ มี ผู้ อื่น พยุง ยก เขา ให้ ลุก ขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok