A A A A A
ปัญญาจารย์ ๔
ข้าพเจ้าหันมาพิจารณาการข่มเหงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ และดูเถิด น้ำตาของผู้ถูกข่มเหงไม่มีคนปลอบใจเขา ผู้ข่มเหงเขานั้นมีอำนาจอยู่ในมือ จึงไม่มีใครปลอบใจเขาได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แล้วข้าพเจ้าได้มองดูและได้เห็นการกดขี่ข่มเหงทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ ข้าพเจ้าเห็นน้ำตาของคนที่ถูกกดขี่ข่มเหง และไม่มีใครปลอบโยนเขา อำนาจทั้งหลายก็อยู่ในมือของคนที่กดขี่ และไม่มีใครปลอบโยนเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แล้ว​เรา​ก็​ได้​หัน​ไป​ดู​การ​กดขี่​ข่มเหง​ทั้งหลาย​ที่​เกิดขึ้น​ภายใต้​ดวง​อาทิตย์​อีกครั้ง ดูสิ น้ำตา​ของ​คน​ที่​ถูก​กดขี่​ข่มเหง แต่​ไม่มี​ใคร​ปลอบโยน อำนาจ​อยู่​ใน​เงื้อมมือ​ของ​ผู้กดขี่ ไม่มี​ใคร​ปลอบโยน​พวกเขา​เลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ข้าพเจ้าเห็นบรรดาการข่มเหงที่เกิดขึ้นภายใต้ ดวงอาทิตย์อีก และดูเถิด น้ำตาของผู้ที่ถูกข่มเหงไม่มีคนเล้าโลมเขา ฝ่ายผู้ข่มเหงเขานั้นกุมอำนาจ แต่หามีผู้ใดเล้าโลมเขาไม่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ข้าพเจ้าพิจารณาบรรดาการข่มเหงที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์อีก และดูเถิด น้ำตาของผู้ที่ถูกข่มเหง ไม่มีคนเล้าโลมเขา ฝ่ายผู้ข่มเหงเขานั้นกุมอำนาจ แต่หามีผู้ใดเล้าโลมเขาไม่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

บรรดา การ ข่มเหง ความ ชั่วช้า และ การ พบ อุปสรรค ต่างๆ ก็ อนิจจัง ข้าพเจ้า พิจารณา บรรดา การ ข่มเหง ที่ เกิด ขึ้น ภาย ใต้ ดวง อาทิตย์ อีก และ ดูเถิด น้ำตา ของ ผู้ ที่ ถูก ข่มเหง ไม่ มีค น เล้าโลม เขา ฝ่าย ผู้ ข่มเหง เขา นั้น กุม อำนาจ แต่ หา มี ผู้ ใด เล้าโลม เขา ไม่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok