A A A A A
ปัญญาจารย์ ๓
มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์
มีวาระให้กำเนิด และวาระตาย มีวาระเพาะปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง
มีวาระฆ่า และวาระรักษาให้หาย มีวาระรื้อทลายลง และวาระก่อสร้างขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

มีเวลาสำหรับทุกสิ่ง มีกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมทุกอย่าง ภายใต้ฟ้าสวรรค์นี้
มีเวลาเกิด เวลาตาย เวลาปลูก เวลาถอน
เวลาฆ่า เวลาเยียวยารักษา เวลารื้อถอน เวลาสร้างขึ้นใหม่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ทุกสิ่ง​ทุกอย่าง​นั้น มี​เวลา​อัน​เหมาะสม​ของมัน มี​เวลา​ที่​เหมาะสม​สำหรับ​กิจการ​ทุกอย่าง​ภายใต้​ฟ้าสวรรค์​นี้
มี​เวลา​คลอด​และ​มี​เวลา​ตาย มี​เวลา​ปลูก​และ​มี​เวลา​ถอนราก​ของ​สิ่ง​ที่​ปลูกไว้
มี​เวลา​ฆ่า​และ​มี​เวลา​รักษา มี​เวลา​รื้อทิ้ง​และ​มี​เวลา​สร้างขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์
มีวาระเกิด และวาระตาย มีวาระปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง
มีวาระฆ่า และวาระรักษาให้หาย มีวาระรื้อทลายลง และวาระก่อสร้างขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวารสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์
มีวารเกิด และวารตาย มีวารปลูก และวารถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง
มีวารฆ่า และวารรักษาให้หาย มีวารรื้อทลายลง และวารก่อสร้างขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ความ เพลิดเพลิน ทั้งหลาย อยู่ ชั่วคราว มี ฤดูกาล สำหรับ ทุก สิ่ง และ มี วาระ สำหรับ เรื่องราว ทุก อย่าง ภาย ใต้ ฟ้า สวรรค์
มี วาระ เกิด และ วาระ ตาย มี วาระ ปลูก และ วาระ ถอน สิ่ง ที่ ปลูก ทิ้ง
มี วาระ ฆ่า และ วาระ รักษา ให้ หาย มี วาระ รื้อ ทลาย ลง และ วาระ ก่อสร้าง ขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok