A A A A A
ปัญญาจารย์ ๓
๒๒
เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่า ไม่มีอะไรดีไปกว่าที่มนุษย์จะเปรมปรีดิ์ในการงานของตน เพราะว่านั่นเป็นรางวัลของเขา ใครจะนำเขาให้เห็นว่าอะไรจะเป็นมาภายหลังเขา?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๒
ฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าสำหรับมนุษย์แล้ว ไม่มีอะไรดีไปกว่าที่จะสนุกกับงาน เพราะนั่นเป็นส่วนของเขา ใครเล่าจะทำให้เขาเห็นได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากเขา?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๒
เรา​เห็น​ว่า ไม่มี​อะไร​จะ​ดี​ไป​กว่า​การ​ที่​คนๆหนึ่ง​จะ​สนุก​กับ​งาน​ของเขา เพราะ​ความ​สนุก​นั่นแหละ​คือ​รางวัล​เดียว​ที่​เขา​ได้รับ​เพราะ​ไม่มี​ใคร​บอก​เขา​ได้หรอก​ว่า​จะ​เกิด​อะไรขึ้น​ใน​อนาคต
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๒
เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่า ไม่มีอะไรดีไปกว่าที่มนุษย์จะเปรมปรีดิ์ในการงานของตน ด้วยว่านั่นเป็นส่วนของเขา ใครจะนำเขาให้เห็นว่าอะไรจะเป็นมาภายหลังเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๒
เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่า ไม่มีอะไรดีไปกว่าที่มนุษย์จะเปรมปรีดิ์ในการงานของตน ด้วยว่านั่นเป็นส่วนของเขา ใครจะนำเขาให้เห็นว่าอะไรจะเป็นมาภายหลังเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๒
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้า จึง เห็น ว่า ไม่ มี อะไร ดี ไป กว่า ที่ มนุษย์ จะ เปรม ปรีดิ์ ใน การ งาน ของ ตน ด้วยว่า นั่น เป็น ส่วน ของ เขา ใคร จะ นำ เขา ให้ เห็น ว่า อะไร จะ เป็น มา ภายหลัง เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok