A A A A A
ปัญญาจารย์ ๓
๑๖
ยิ่งกว่านั้นอีก ที่ภายใต้ดวงอาทิตย์ข้าพเจ้าเห็นว่า ในที่ของความยุติธรรมมีความอธรรมอยู่ด้วย และในที่ของความชอบธรรมมีความอธรรมอยู่ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๖
ยิ่งกว่านั้น ภายใต้ดวงอาทิตย์ ข้าพเจ้ายังเห็นอีกว่า ในที่แห่งการพิพากษาก็มีความชั่วร้ายอยู่ด้วย ในที่ของความยุติธรรมก็มีความเลวทรามอยู่ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๖
ยิ่งกว่านั้น เรา​ได้​เห็น​สิ่ง​เหล่านี้​เกิดขึ้น​ภายใต้​ดวง​อาทิตย์​นี้ คือ​ใน​ที่​ซึ่ง​น่า​จะ​มี​ความ​ยุติธรรม​กลับ​เจอ​ความ​ชั่วช้า และ​ใน​ที่​ซึ่ง​น่า​จะ​มี​ความ​ถูกต้อง​กลับ​เจอ​ความ​ชั่วร้าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๖
ยิ่งกว่านั้นอีก ที่ภายใต้ดวงอาทิตย์ข้าพเจ้าเห็นว่า ในที่ของความยุติธรรมมีความอธรรมอยู่ด้วย และในที่ของความชอบธรรมมีความอธรรมอยู่ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๖
ยิ่งกว่านั้นอีก ที่ภายใต้ดวงอาทิตย์ข้าพเจ้าเห็นว่า ในที่ของความยุติธรรมมีความชั่วร้ายอยู่ด้วย และในที่ของความชอบธรรมมีความชั่วช้าอยู่ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๖
ยิ่ง กว่า นั้น อีก ที่ ภาย ใต้ ดวง อาทิตย์ ข้าพเจ้า เห็น ว่า ใน ที่ ของ ความ ยุติธรรม มีค วาม ชั่ว ร้าย อยู่ ด้วย และ ใน ที่ ของ ความชอบ ธรรม มีค วาม ชั่วช้า อยู่ ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok