A A A A A
ปัญญาจารย์ ๓
๑๕
อะไรๆ ซึ่งเป็นอยู่ในปัจจุบันก็เป็นอยู่นานมาแล้ว อะไรๆ ที่เป็นมาก็เคยเป็นอยู่นานมาแล้ว และพระเจ้าทรงทำสิ่งเดิมซ้ำอีก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๕
อะไรก็ตามที่เป็นอยู่ และอะไรที่จะเกิดขึ้น ก็เป็นอยู่มาก่อนแล้ว และพระเจ้าจะทรงนำอดีตมาพิพากษาอีก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๕
สิ่ง​ที่​เกิดขึ้น​ตอนนี้ เป็น​สิ่ง​ที่​เคย​เกิดขึ้น​มาแล้ว​ในอดีต และ​สิ่ง​ที่​กำลัง​จะ​เกิดขึ้น​ใน​อนาคต ก็​เคย​เกิดขึ้น​มาก่อน​แล้ว​เหมือนกัน แต่​พระเจ้า​จะ​จัดการ​กับ​สิ่ง​ซึ่ง​มนุษย์​แสวงหา​แต่​เกิน​ความ​เข้าใจ​ของ​ตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๕
อะไรๆซึ่งเป็นอยู่ในปัจจุบันก็เป็นอยู่นานมาแล้ว อะไรๆที่จะเป็นมาก็เคยเป็นอยู่นานมาแล้ว และพระเจ้าทรงแสวงอะไรๆที่ล่วงไปนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๕
อะไรๆซึ่งเป็นอยู่ในปัจจุบันก็เป็นอยู่นานมาแล้ว อะไรๆที่จะเป็นมาก็เคยเป็นอยู่นานมาแล้ว และพระเจ้าทรงแสวงอะไรๆที่ล่วงไปนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๕
อะไร ๆ ซึ่ง เป็น อยู่ ใน ปัจจุบัน ก็ เป็น อยู่ นาน มา แล้ว อะไร ๆ ที่ จะ เป็น มา ก็ เคย เป็น อยู่ นาน มา แล้ว และ พระเจ้า ทรง แสวง หา อะไร ๆ ที่ ล่วง ไป นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok