A A A A A
ปัญญาจารย์ ๓
๑๔
ข้าพเจ้าทราบว่าสารพัดที่พระเจ้าทรงกระทำก็ดำรงอยู่เป็นนิตย์ จะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีกก็ไม่ได้ หรือจะหักอะไรออกเสียก็ไม่ได้ พระเจ้าทรงกระทำเช่นนั้น เพื่อให้คนทั้งหลายมีความยำเกรงเฉพาะพระพักตร์พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๔
ข้าพเจ้ารู้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทำจะดำรงอยู่นิรันดร์ ไม่สามารถเพิ่มอะไรเข้าไป หรือตัดทอนอะไรออกได้ พระเจ้าทรงทำไว้เพื่อมนุษย์จะยำเกรงพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๔
เรา​รู้​ว่า​ทุกสิ่ง​ที่​พระเจ้า​ทำนั้น ไม่ได้​ถูก​กำหนด​ด้วย​เวลา จะ​เพิ่มเติม​อะไร​เข้าไป​ก็​ไม่ได้ จะ​ดึง​อะไร​ออกมา​ก็​ไม่ได้ ที่​พระเจ้า​ทำ​อย่างนี้ เพื่อ​พวกเขา​จะได้​ยำเกรง​ต่อหน้า​พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๔
ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าสารพัดที่พระเจ้าทรง กระทำก็ดำรงอยู่เป็นนิตย์ จะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีก ก็ไม่ได้หรือจะชักอะไรออกเสียก็ไม่ได้ พระเจ้าทรงกระทำเช่นนั้น เพื่อให้คนทั้งหลายมีความยำเกรงต่อพระพักตร์พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๔
ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าสารพัดที่พระเจ้าทรงกระทำก็ดำรงอยู่เป็นนิตย์ จะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีกก็ไม่ได้ หรือจะชักอะไรออกเสียก็ไม่ได้ พระเจ้าทรงกระทำเช่นนั้น เพื่อให้คนทั้งหลายมีความยำเกรงต่อพระพักตร์พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๔
ข้าพเจ้า ทราบ อยู่ ว่า สารพัด ที่ พระเจ้า ทรง กระทำ ก็ ดำรง อยู่ เป็นนิตย์ จะ เพิ่มเติม อะไร เข้าไป อีก ก็ ไม่ ได้ หรือ จะ ชัก อะไร ออก เสีย ก็ ไม่ ได้ พระเจ้า ทรง กระทำ เช่น นั้น เพื่อให้ คน ทั้งหลาย มีค วาม ยำเกรง ต่อ พระ พักตร์ พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok