A A A A A
ปัญญาจารย์ ๓
๑๐
ข้าพเจ้าเห็นภารกิจซึ่งพระเจ้าประทานให้มนุษย์ ก็เพื่อให้พวกเขาสาละวนอยู่กับภารกิจนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
ข้าพเจ้าเห็นภาระซึ่งพระเจ้าทรงวางไว้บนมนุษย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
เรา​ได้เห็น​งาน​ซึ่ง​พระเจ้า​มอบ​ให้​กับ​มนุษย์ เพื่อ​ให้​มนุษย์​หมกมุ่น​อยู่​กับมัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
ข้าพเจ้าเห็นธุรกิจ ซึ่งพระเจ้าประทานให้มนุษย์ทำ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
ข้าพเจ้าเห็นเรื่องยากลำบากซึ่งพระเจ้าประทานให้บุตรทั้งหลายของมนุษย์ทำกันอยู่นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
ข้าพเจ้า เห็น เรื่อง ยาก ลำบาก ซึ่ง พระเจ้า ประทาน ให้ บุตร ทั้งหลาย ของ มนุษย์ ทำ กัน อยู่ นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok