A A A A A
ปัญญาจารย์ ๒
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเป็นใหญ่และยิ่งใหญ่กว่า ทุกคนที่เคยอยู่มาก่อนข้าพเจ้าในเยรูซาเล็ม และสติปัญญาของข้าพเจ้ายังคงอยู่กับข้าพเจ้าด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ข้าพเจ้ากลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าใครๆ ในเยรูซาเล็มก่อนหน้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีสติปัญญาอยู่กับตัวในทุกสิ่งเหล่านี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เรา​ได้​เป็นใหญ่​ขึ้น​เรื่อยๆ มากกว่า​ใครๆ​ทั้งหมด​ที่​เคย​อยู่​ใน​เมือง​เยรูซาเล็ม​ก่อนหน้า​เรา และ​สติปัญญา​ของเรา​ก็​ช่วยเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ข้าพเจ้าจึงเป็นใหญ่เป็นโต กว่า บรรดาคนที่เคยอยู่มาก่อนข้าพเจ้าในเยรูซาเล็ม และสติปัญญาของข้าพเจ้ายังคงอยู่กับข้าพเจ้าด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ข้าพเจ้าจึงเป็นใหญ่เป็นโตและเพิ่มพูนมากกว่าบรรดาคนที่เคยอยู่มาก่อนข้าพเจ้าในเยรูซาเล็ม และสติปัญญาของข้าพเจ้ายังคงอยู่กับข้าพเจ้าด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ข้าพเจ้า จึง เป็น ใหญ่ เป็น โต และ เพิ่มพูน มาก กว่า บรรดา คน ที่ เคย อยู่ มา ก่อน ข้าพเจ้า ใน เยรูซา เล็ม และ สติปัญญา ของ ข้าพเจ้า ยัง คง อยู่ กับ ข้าพเจ้า ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok