A A A A A
ปัญญาจารย์ ๒
ข้าพเจ้าซื้อทาสชายหญิงไว้ และมีทาสเกิดขึ้นในบ้านของข้าพเจ้า นอกจากนั้นข้าพเจ้ามีฝูงโคฝูงแพะแกะ มากกว่าทุกคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก่อนข้าพเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ข้าพเจ้าซื้อทาสชายหญิงและมีทาสอื่นๆ อีกที่ถือกำเนิดในครัวเรือน ข้าพเจ้ามีฝูงสัตว์มากกว่าใครๆ ในเยรูซาเล็มซึ่งอยู่มาก่อนข้าพเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เรา​มี​ทาส​ชายหญิง​มากมาย และ​มี​ทาส​หลายคน​ที่​เกิด​ภาย​ใน​เรือน​ของเรา นอก​จากนี้ เรา​ก็​ยัง​มี​ฝูง​สัตว์เลี้ยง ฝูงวัว​และ​ฝูงแกะ มากกว่า​ใครๆ​ที่​อยู่​ใน​เมือง​เยรูซาเล็ม​มา​ก่อนหน้า​เรา​อีกด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ข้าพเจ้าซื้อทาสชายหญิงไว้มีทาสเกิดขึ้นในบ้าน ข้าพเจ้ามีฝูงโคฝูงแพะแกะเป็น สมบัติ มากกว่าของบรรดาคนที่อยู่ใน กรุงเยรูซาเล็มก่อนข้าพเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ข้าพเจ้าซื้อทาสชายหญิงไว้ มีทาสเกิดขึ้นในบ้าน ข้าพเจ้ายังมีฝูงวัวฝูงแพะแกะเป็นสมบัติมากกว่าของบรรดาคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก่อนข้าพเจ้าด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ข้าพเจ้า ซื้อ ทาส ชาย หญิง ไว้ มี ทาส เกิด ขึ้น ใน บ้าน ข้าพเจ้า ยัง มี ฝูง วัว ฝูง แพะ แกะ เป็น สมบัติ มาก กว่า ของ บรรดา คน ที่ อยู่ ใน กรุง เยรูซา เล็ม ก่อน ข้าพเจ้า ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok