A A A A A
ปัญญาจารย์ ๒
๒๖
เพราะว่าพระเจ้าประทานสติปัญญา ความรู้ และความยินดีให้แก่คนที่พระองค์พอพระทัย แต่ส่วนคนบาปพระองค์ประทานภารกิจที่ต้องเก็บเกี่ยวและสะสม เพื่อให้แก่ผู้ที่พระเจ้าพอพระทัย นี่ก็อนิจจังด้วยคือ กินลมกินแล้ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๖
พระเจ้าประทานสติปัญญา ความรู้ และความสุขแก่ผู้ที่พระองค์พอพระทัย แต่สำหรับคนบาป พระองค์ทรงมอบงานที่เขาต้องรวบรวมและสะสมทรัพย์สมบัติไว้เพื่อจะมอบให้บุคคลที่พระองค์พอพระทัย นี่ก็อนิจจัง เหมือนวิ่งไล่ตามลม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๖
พระองค์​จะ​ให้​สติปัญญา ความรู้​และ​ความสุข​กับ​คน​ซึ่ง​พระองค์​ชอบใจ ส่วน​คน​ที่​ไม่​เอาไหน พระองค์​ก็​ให้​เขา​วุ่นวาย​อยู่​กับ​การเก็บ​รวบรวม​และ​สะสม เพื่อ​เขา​จะได้​มอบ​ของ​พวกนั้น​ให้​กับ​คน​ที่​พระเจ้า​ชอบใจ นี่​ก็​เป็น​สิ่ง​ไม่เที่ยง เป็น​การวิ่ง​ไล่​ตาม​ลม​เหมือนกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๖
เพราะว่าพระเจ้าประทานสติปัญญา ความรู้ และความยินดีให้แก่คนที่พระองค์ทรงพอพระทัย แต่ส่วนคนบาปพระองค์ประทานงานที่ต้องเก็บเกี่ยวและสะสม เพื่อให้แก่ผู้ที่พระเจ้าพอพระทัย นี่ก็อนิจจังด้วยคือกินลมกินแล้ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๖
เพราะว่าพระเจ้าประทานสติปัญญา ความรู้ และความยินดีให้แก่คนที่พระองค์ทรงพอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ แต่ส่วนคนบาปนั้นพระองค์ประทานความเหนื่อยยากในการรวบรวมและสะสมให้เพิ่มพูน เพื่อว่าเขาจะได้มอบให้แก่ผู้ที่พอพระทัยต่อพระพักตร์พระเจ้า นี่ก็เป็นความว่างเปล่าและความวุ่นวายใจด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๖
เพราะว่า พระเจ้า ประทาน สติปัญญา ความ รู้ และ ความ ยินดี ให้ แก่ คน ที่ พระองค์ ทรง พอ พระทัย ใน สาย พระ เนตร ของ พระองค์ แต่ ส่วน คน บาป นั้น พระองค์ ประทาน ความ เหนื่อย ยาก ใน การ รวบรวม และ สะสม ให้ เพิ่มพูน เพื่อ ว่า เขา จะ ได้ มอบ ให้ แก่ ผู้ ที่ พอ พระทัย ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า นี่ ก็ เป็นความ ว่าง เปล่า และ ความ วุ่นวาย ใจ ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok