A A A A A
ปัญญาจารย์ ๒
๒๔
สำหรับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรดีไปกว่ากินและดื่ม กับชื่นชมผลจากการตรากตรำของเขา นี่แหละข้าพเจ้าเห็นด้วยว่าเป็นมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๔
คนเราไม่อาจทำอะไรได้ดีไปกว่ากินดื่มและหาความอิ่มใจในงานของตน ข้าพเจ้าเห็นว่าสิ่งนี้ก็มาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๔
สำหรับ​มนุษย์​แล้ว ไม่มี​อะไร​ดี​ไปกว่า การ​กิน ดื่ม และ​มี​ความสุข​กับ​งาน​ของเขา เรา​เห็น​ว่า​สิ่งนี้​มา​จาก​พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๔
สำหรับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรดีไปกว่ากิน และดื่ม กับหาความชื่นบานในการงานของเขา นี่แหละข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๔
สำหรับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรดีไปกว่ากินและดื่ม กับการให้จิตใจของเขายินดีในการงานของเขา นี่แหละข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๔
สำหรับ มนุษย์ นั้น ไม่ มี อะไร ดี ไป กว่า กิน และ ดื่ม กับ การ ให้ จิตใจ ของ เขา ยินดี ใน ผล ดี แห่ง การ งาน ของ เขา นี่แหละ ข้าพเจ้า เห็น ว่าเป็น มา จาก พระ หัตถ์ ของ พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok