A A A A A
ปัญญาจารย์ ๒
๒๑
เพราะว่ามีคนที่ตรากตรำโดยใช้สติปัญญา ความรู้ และความชำนาญ แต่แล้วก็ละส่วนแบ่งของเขาให้อีกคนหนึ่งที่หาได้ตรากตรำทำเพื่อการนั้นไม่ นี่ก็อนิจจังด้วยและสามานย์ยิ่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๑
เพราะมนุษย์อาจทำงานด้วยสติปัญญา ความรู้ และความเชี่ยวชาญ แต่แล้วก็ต้องละทิ้งทุกสิ่งที่เขาครอบครองให้แก่ใครบางคนซึ่งไม่ได้ลงมือลงแรง นี่ก็เช่นกัน อนิจจังและโชคร้ายเหลือเกิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๑
เพราะ​คนๆหนึ่ง​จะ​ต้อง​ตรากตรำ​ทำงาน​อย่าง​หนัก เพื่อ​ให้​ได้​สติปัญญา ความรู้​และ​ความ​สำเร็จ แต่​สุดท้าย​เขา​ก็​ต้อง​มอบ​ส่วน​ของเขา​ไป​ให้​กับ​อีก​คนหนึ่ง​ซึ่ง​ไม่ได้​ลงแรง​ทำ​อะไรเลย นี่​ก็​ไม่เที่ยง​เหมือนกัน และ​มัน​เป็น​สิ่ง​เลวร้าย​เหลือเกิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๑
ด้วยว่ามีคนที่ทำงานโดยใช้สติปัญญา ความรู้ และความชำนาญ แต่แล้วก็ละการนั้นให้เป็นส่วนของอีกคนหนึ่ง ที่หาได้ออกแรงทำเพื่อการนั้นไม่ นี่ก็อนิจจังด้วยและสามานย์ยิ่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๑
ด้วยว่ามีคนที่ทำงานโดยใช้สติปัญญา ความรู้ และความชำนาญ แต่แล้วก็ละการนั้นให้เป็นส่วนของอีกคนหนึ่งที่หาได้ออกแรงทำเพื่อการนั้นไม่ นี่ก็อนิจจังด้วยและสามานย์ยิ่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๑
ด้วยว่า มีค น ที่ ทำ งาน โดย ใช้ สติปัญญา ความ รู้ และ ความ ชำนาญ แต่ แล้ว ก็ ละ การ นั้น ให้ เป็น ส่วน ของ อีก คน หนึ่ง ที่ หา ได้ ออกแรง ทำ เพื่อ การ นั้น ไม่ นี่ ก็ อนิจจัง ด้วย และ สามานย์ ยิ่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok