A A A A A
ปัญญาจารย์ ๒
๑๐
ทุกสิ่งที่นัยน์ตาของข้าพเจ้าอยากเห็น ข้าพเจ้าก็ไม่ปิดบัง ข้าพเจ้ามิได้ห้ามใจจากความสนุกสนานทุกอย่าง เพราะใจข้าพเจ้าพบความเพลิดเพลินจากการตรากตรำทั้งหมดของข้าพเจ้า และนี่เป็นรางวัลจากการตรากตรำของข้าพเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
ตาอยากดูอะไร ข้าพเจ้าก็ไม่ปฏิเสธตัวเอง ใจอยากสนุกอย่างไร ข้าพเจ้าก็ไม่ห้าม ข้าพเจ้าชื่นชมผลงานทั้งปวงของตน และนี่เป็นรางวัลจากการลงทุนลงแรงของข้าพเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
ไม่ว่า​ดวงตา​ของเรา​อยากได้​อะไร เรา​ก็​จะ​หา​มาให้ เรา​ไม่เคย​หักห้าม​จิตใจ​ของเรา​ใน​เรื่อง​ของ​ความสุข​ใดๆ จิตใจ​ของเรา​สนุก​กับ​งานหนัก​ที่​ได้​ทำ​ไปนั้น และ​ความสนุก​นั่นแหล่ะ​เป็น​รางวัล​เดียว​ที่​เรา​ได้รับ​จาก​งานหนัก​ซึ่ง​เรา​ได้​ทำไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
สิ่งใดๆที่นัยน์ตาของข้าพเจ้าอยากเห็น ข้าพเจ้าก็ไม่ปิดบัง ข้าพเจ้ามิได้ห้ามใจจากความสนุกสนานใดๆ เพราะใจข้าพเจ้าพบความเพลิดเพลินในบรรดางานของข้าพเจ้า และนี่เป็นรางวัลจากงานของข้าพเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
สิ่งใดๆที่นัยน์ตาของข้าพเจ้าอยากเห็น ข้าพเจ้าก็ไม่ปิดบัง ข้าพเจ้ามิได้ห้ามใจจากความสนุกสนานใดๆ เพราะใจข้าพเจ้าพบความเพลิดเพลินในบรรดางานของข้าพเจ้า และนี่เป็นส่วนของข้าพเจ้าจากการงานทั้งสิ้นของข้าพเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
สิ่ง ใดๆ ที่ นัยน์ตา ของ ข้าพเจ้า อยาก เห็น ข้าพเจ้า ก็ ไม่ ปิดบัง ข้าพเจ้า มิได้ ห้าม ใจ จาก ความ สนุกสนาน ใดๆ เพราะ ใจ ข้าพเจ้า พบ ความ เพลิดเพลิน ใน บรรดา งาน ของ ข้าพเจ้า และ นี่ เป็น ส่วน ของ ข้าพเจ้า จาก การ งาน ทั้งสิ้น ของ ข้าพเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok