A A A A A
ปัญญาจารย์ ๑๒
๑๓
จบเรื่องแล้ว ได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้ว จงยำเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๓
บัดนี้ก็ได้ฟังกันมาหมดสิ้นแล้ว บทสรุปก็คือ จงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะนี่เป็นหน้าที่ทั้งหมดของมนุษย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๓
เมื่อ​จบ​เรื่อง​นี้​แล้ว และ​เมื่อ​ทุกคน​ได้ยิน​คำสอน​ทั้งหมด​นี้​แล้ว ก็​ขอให้​ยำเกรง​พระเจ้า​และ​รักษา​คำ​สั่งสอน​ต่างๆ​ของ​พระองค์​ไว้ เพราะ​นี่​เป็น​หน้าที่​ของ​มนุษย์​ทุกคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๓
จบเรื่องแล้ว ได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้ว จงยำเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะนี่แหละเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๓
ให้เราฟังตอนสรุปความกันทั้งสิ้นแล้ว คือจงยำเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะนี่แหละเป็นหน้าที่ทั้งสิ้นของมนุษย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๓
ให้ เรา ฟัง ตอน สรุป ความ กัน ทั้งสิ้น แล้ว คือ จง ยำเกรง พระเจ้า และ รักษา พระ บัญญัติ ของ พระองค์ เพราะ นี่แหละ เป็น หน้าที่ ทั้งสิ้น ของ มนุษย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok