A A A A A
ปัญญาจารย์ ๑๒
๑๑
ถ้อยคำของคนมีปัญญาเปรียบเหมือนปฏัก และถ้อยคำที่ถูกรวบรวมไว้ก็ตรึงแน่นอย่างตะปู ถ้อยคำเหล่านี้เมษบาล ผู้หนึ่งมอบไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
วาจาของปราชญ์เหมือนประตัก ประมวลภาษิตของเขาเหมือนตะปูตรึงแน่น ซึ่งองค์พระผู้เลี้ยงประทานให้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
ถ้อยคำ​ของ​คนฉลาด​ก็​เหมือน​ปฏัก ทั้งหลาย คำพูด​ดีๆ​ที่​ได้​รวบรวม​ไว้ เป็น​เหมือน​เหล็ก​แหลม​ที่​โผล่​อยู่​ปลาย​ไม้กระทุ้ง​ที่​ผู้เลี้ยง​คนไหนๆ​ก็​สามารถ​เอา​ไป​ใช้​ได้​ทันที
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
ถ้อยคำของนักปราชญ์เป็นประดุจปฏัก และถ้อยคำที่ท่านเมษบาลรวบรวมไว้ก็ตรึงแน่นอย่างตะปู
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
ถ้อยคำของนักปราชญ์เป็นประดุจปฏัก และประดุจตาปูซึ่งอาจารย์ผู้สอนแห่งการชุมนุมได้ตรึงแน่น ซึ่งท่านเมษบาลผู้หนึ่งได้ประทานให้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
ถ้อยคำ ของ นักปราชญ์ เป็น ประดุจ ปฏัก และ ประดุจ ตะปู ซึ่ง อาจารย์ ผู้ สอน แห่ง การ ชุมนุม ได้ ตรึง แน่น ซึ่ง ท่าน เมษ บาล ผู้ หนึ่ง ได้ ประทาน ให้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok