A A A A A
ปัญญาจารย์ ๑๒
๑๐
ปัญญาจารย์เสาะหาถ้อยคำที่เพราะหู และท่านเขียนถ้อยคำแห่งความจริงไว้อย่างเที่ยงตรง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
เขาเสาะหาถ้อยคำที่เหมาะเจาะ สิ่งที่เขาเขียนนั้นเที่ยงตรงและเป็นจริง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
อาจารย์​พยายาม​หา​คำต่างๆ​ที่​ไพเราะ และ​ท่าน​ได้​เขียน​ถ้อยคำ​แห่ง​ความจริง อย่าง​ตรงไป​ตรงมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
ปัญญาจารย์เสาะหาถ้อยคำที่เพราะหูและท่านเขียน ถ้อยคำแห่งความจริงไว้อย่างเที่ยงตรง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
ปัญญาจารย์เสาะหาถ้อยคำที่เพราะหู และท่านเขียนถ้อยคำแห่งความจริงไว้อย่างเที่ยงตรง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
ปัญญา จาร ย์เสาะ หา ถ้อยคำ ที่ เพราะ หู และ ท่าน เขียน ถ้อยคำ แห่ง ความ จริง ไว้ อย่าง เที่ยงตรง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok