A A A A A
ปัญญาจารย์ ๑๒
จงระลึกถึงพระผู้เนรมิตสร้างเจ้า เมื่อเจ้ายังหนุ่มยังสาว ก่อนที่วันเลวร้ายจะมาถึง และปีที่ใกล้เข้ามา เมื่อเจ้าจะกล่าวว่า “ข้าไม่มีความเพลิดเพลินในปีเหล่านั้นเลย”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เจ้าจงระลึกถึงพระผู้สร้างของเจ้า ตลอดวันเวลาที่เจ้ายังเยาว์วัย ก่อนยามทุกข์ลำเค็ญจะมาถึง และปีเดือนเหล่านั้นใกล้เข้ามา เมื่อเจ้าจะพูดว่า “ฉันไม่เห็นชื่นชมอะไรในชีวิต”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ให้​นึกถึง​ผู้ที่​สร้าง​เจ้า​มา ใน​วันเวลา​ซึ่ง​เจ้า​ยัง​เป็น​หนุ่ม​เป็น​สาว​อยู่ ก่อน​ยาม​ทุกข์ยาก​จะ​มาถึง และ​ก่อน​ที่​ปี​เหล่านั้น​จะ​มาถึง ที่​เจ้า​จะ​พูด​ว่า “ฉัน​ไม่มี​ความสุข​ใน​ช่วง​เวลา​เหล่านี้​แล้ว”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ในปฐมวัยของเจ้า เจ้าจงระลึกถึงพระผู้เนรมิตสร้างของเจ้า ก่อนที่ยามทุกข์ร้อนจะมาถึง และปีเดือนใกล้เข้ามา เมื่อเจ้าจะกล่าวว่า “ข้าไม่มีความเพลิดเพลินในปีเดือนนั้นเลย”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ในปีเดือนแห่งปฐมวัยของเจ้า เจ้าจงระลึกถึงพระผู้เนรมิตสร้างของเจ้าก่อนที่ยามทุกข์ร้อนจะมาถึง และปีเดือนใกล้เข้ามา เมื่อเจ้าจะกล่าวว่า "ข้าไม่มีความเพลิดเพลินในปีเดือนนั้นเลย"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

มาตรฐาน ที่ สมบูรณ์ เมื่อ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ ปราศจาก พระ คุณ ใน ปี เดือน แห่ง ปฐมวัย ของ เจ้า เจ้า จง ระลึก ถึง พระ ผู้ เนรมิต สร้าง ของ เจ้า ก่อน ที่ ยาม ทุกข์ ร้อน จะ มา ถึง และ ปี เดือน ใกล้ เข้า มา เมื่อ เจ้า จะ กล่าว ว่า " ข้า ไม่ มีค วาม เพลิดเพลิน ใน ปี เดือน นั้น เลย "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok