A A A A A
ปัญญาจารย์ ๑๑
จงโยนขนมปังของเจ้าลงบนน้ำ เพราะอีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้
จงปันส่วนของเจ้าออกเป็นเจ็ดส่วน เออ ถึงแปดส่วนก็ดี เพราะเจ้าไม่ทราบว่า สิ่งเลวร้ายอะไรจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลก
เมื่อเมฆเต็มด้วยน้ำ มันก็จะเทฝนลงมาบนแผ่นดินโลก และเมื่อต้นไม้ล้มลงทางใต้หรือทางเหนือ มันล้มลงตรงไหนมันก็นอนอยู่ตรงนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

จงโยนขนมปังของท่านลงบนน้ำ เพราะหลังจากนั้นหลายวันท่านจะพบมันอีก
จงแบ่งปันให้คนเจ็ดคนหรือแปดคน เพราะท่านไม่รู้ว่าภัยพิบัติอันใดจะเกิดขึ้นในแผ่นดิน
หากเมฆอุ้มน้ำไว้เต็ม มันจะเทฝนลงมาบนโลก ไม่ว่าต้นไม้จะล้มไปทางเหนือหรือทางใต้ มันล้มลงตรงไหน มันก็นอนอยู่ตรงนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ให้​หว่าน​ความดี​ไปทั่ว แล้ว​อีก​ไม่กี่วัน ความดี​นั้น​ก็​อาจจะ​หวน​กลับ​มาหา​เจ้า
ให้​แบ่งปัน​ของ​ที่​เจ้ามี​ไปให้​กับ​คน​เจ็ดคน​หรือ​แปดคน​ก็ได้ ถึงแม้ว่า​เจ้า​จะ​ไม่รู้​ว่า​จะ​เกิด​เรื่อง​เลวร้าย​อะไร​ขึ้นบ้าง​ใน​แผ่นดิน​นี้
เมื่อ​เห็น​เมฆ​ก่อตัว​กัน​หนาทึบ พวกมัน​จะ​เท​ฝน​ลงมา​บน​แผ่นดิน​อย่าง​แน่นอน และ​เมื่อ​เห็น​ต้นไม้​ล้มลง ไม่ว่า​จะ​ล้ม​ไป​ทางใต้​หรือ​ทางเหนือ​ก็ตาม มัน​ก็​จะ​อยู่​ตรงนั้น​ของมัน​ไม่​ไปไหน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

จงโยนขนมปังของเจ้าลงบนน้ำ อีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้
จงปันส่วนหนึ่งให้แก่คนเจ็ดคน เออ ถึงแปดคนก็ให้เถอะ เพราะเจ้าไม่ทราบว่า สิ่งสามานย์อย่างใดจะบังเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดิน
ถ้าบรรดาเมฆมีฝนอยู่เต็ม มันก็จะเทหมดลงมาบนแผ่นดินโลก และถ้าต้นไม้ล้มลงทางใต้หรือทางเหนือ มันล้มลงตรงไหนมันก็นอนอยู่ตรงนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

จงโยนขนมปังของเจ้าลงบนน้ำ เพราะอีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้
จงปันส่วนหนึ่งให้แก่คนเจ็ดคน เออ ถึงแปดคนก็ให้เถอะ เพราะเจ้าไม่ทราบว่าสิ่งสามานย์อย่างใดจะบังเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดิน
ถ้าบรรดาเมฆมีฝนอยู่เต็ม มันก็จะเทหมดลงมาบนแผ่นดินโลก และถ้าต้นไม้ล้มลงทางใต้หรือทางเหนือ มันล้มลงตรงไหน มันก็นอนอยู่ตรงนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

คน ธรรมดา สามารถ ได้ สิ่ง ที่ ดี ที่สุด ได้ จง โยน ขนมปัง ของ เจ้า ลง บน น้ำ เพราะ อีก หลาย วัน เจ้า จะ พบ มัน ได้
จง ปันส่วน หนึ่ง ให้ แก่ คน เจ็ด คน เออ ถึง แปด คน ก็ ให้ เถอะ เพราะ เจ้า ไม่ ทราบ ว่า สิ่ง สามานย์ อย่าง ใด จะ บังเกิด ขึ้น บน พื้น แผ่นดิน
ถ้า บรรดา เมฆ มี ฝน อยู่ เต็ม มัน ก็ จะ เท ทั้งหมด ลง มาบ น แผ่นดิน โลก และ ถ้า ต้นไม้ ล้ม ลง ทาง ใต้ หรือ ทาง เหนือ มัน ล้ม ลง ตรง ไหน มัน ก็ นอน อยู่ ตรง นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok