A A A A A
ปัญญาจารย์ ๑๑
โอ เยาวชน จงเปรมปรีดิ์ในวัยหนุ่มสาวของเจ้า และให้จิตใจของเจ้าทำตัวเจ้าให้ร่าเริงในวัยหนุ่มสาวของเจ้า เจ้าจงดำเนินชีวิตตามจิตใจของเจ้าและตามที่ตาของเจ้าเห็นควร แต่จงรู้เถิดว่าเพราะทุกอย่างเหล่านี้พระเจ้าจะทรงนำเจ้าเข้ามาถึงการพิพากษา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เยาวชนเอ๋ย จงมีความสุขขณะที่เจ้าอยู่ในปฐมวัย และให้จิตใจเบิกบานแจ่มใสตลอดวันเวลาในวัยเยาว์ของเจ้า จงทำตามที่ใจของเจ้าเรียกร้อง และทำสิ่งใดก็ได้ตามที่ตาเห็นชอบ แต่รู้ไว้เถิดว่า เนื่องด้วยสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ พระเจ้าจะทรงนำเจ้าเข้าสู่การพิพากษา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ดังนั้น หนุ่ม​สาว​เอ๋ย ให้​สนุก​สนาน​เถอะ​ใน​ขณะที่​ยัง​เป็น​หนุ่ม​เป็น​สาว​กันอยู่ ปล่อย​ใจ​ให้​ยินดี​ไป​กับ​วันคืน​ของ​ความ​เป็น​หนุ่ม​สาว​นั้น และ​ทำ​ตาม​ที่​ใจ​ของเจ้า​เรียกร้อง และ​ไป​ตาม​สิ่ง​ที่​ดวงตา​ของเจ้า​อยากได้ แต่​ถึง​อย่างนั้น​ก็​ให้​รู้ไว้​ว่า​พระเจ้า​จะ​ตัดสิน​เจ้า​จาก​เรื่อง​เหล่านี้​ทั้งหมด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

โอ เยาวชน จงเปรมปรีดิ์ในปฐมวัยของเจ้า และให้จิตใจของเจ้ากระทำตัวเจ้าให้ร่าเริงในปฐมวัย ของเจ้า เจ้าจงดำเนินในทางแห่งใจของเจ้าและตามสายตาของเจ้า แต่จงทราบว่าเนื่องด้วยกิจการงานทั้งปวงเหล่านี้ พระเจ้าจะทรงนำเจ้าเข้ามาถึงการพิพากษา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

โอ เยาวชน จงเปรมปรีดิ์ในปฐมวัยของเจ้า และให้จิตใจของเจ้ากระทำตัวเจ้าให้ร่าเริงในปีเดือนแห่งปฐมวัยของเจ้า เจ้าจงดำเนินในทางแห่งใจของเจ้าและตามสายตาของเจ้า แต่จงทราบว่าเนื่องด้วยกิจการงานทั้งปวงเหล่านี้พระเจ้าจะทรงนำเจ้าเข้ามาถึงการพิพากษา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

โอ เยาวชน จง เปรม ปรีดิ์ ใน ปฐมวัย ของ เจ้า และ ให้ จิตใจ ของ เจ้า กระทำ ตัว เจ้า ให้ ร่าเริง ใน ปี เดือน แห่ง ปฐมวัย ของ เจ้า เจ้า จง ดำเนิน ใน ทาง แห่ง ใจ ของ เจ้า และ ตาม สายตา ของ เจ้า แต่ จง ทราบ ว่า เนื่องด้วย กิจการ งาน ทั้งปวง เหล่า นี้ พระเจ้า จะ ทรง นำ เจ้า เข้า มา ถึง การ พิพากษา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok