A A A A A
ปัญญาจารย์ ๑๑
เออ ถ้าคนใดมีชีวิตอยู่ได้ตั้งหลายปี จงให้เขาเปรมปรีดิ์ตลอดปีเหล่านั้น แต่ให้เขาระลึกด้วยว่า วันมืดก็จะมีมาก ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานั้นก็อนิจจัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

คนเราจะมีชีวิตสั้นยาวเท่าใด ก็ให้ชื่นชมทุกวันคืนของชีวิตเถิด แต่ให้เขาระลึกถึงวันคืนอันมืดมนไว้ด้วย เพราะจะมีหลายวัน ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นล้วนอนิจจัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ถึงแม้​คนหนึ่ง​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​นาน​หลายปี เขา​ก็​ควร​จะ​มี​ความสุข​ใน​วันปี​เหล่านั้น​ทั้งหมด แต่​ให้​เขา​ระลึก​ไว้​ว่า วัน​แห่ง​ความมืด​พวกนั้น​อาจจะ​มี​มากมาย ทุกสิ่ง​ที่​กำลัง​จะ​มาถึง​นั้น​ไม่เที่ยง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เออ ถ้าคนใดมีชีวิตอยู่ได้ตั้งหลายปี จงให้เขาเปรมปรีดิ์ในปีเดือนเหล่านั้น แต่ให้เขาระลึกถึงว่า วันมืดก็มีมาก บรรดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นก็อนิจจัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เออ ถ้าคนใดมีชีวิตอยู่ได้ตั้งหลายปี และเขาเปรมปรีดิ์ในตลอดปีเดือนเหล่านั้น ก็จงให้เขาระลึกถึงวันมืดว่าจะมีมาก บรรดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นก็อนิจจัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

แต่ ถ้า คน ใด มี ชีวิต อยู่ ได้ ตั้ง หลาย ปี และ เขา เปรม ปรีดิ์ ใน ตลอด ปี เดือน เหล่า นั้น ก็ จง ให้ เขา ระลึก ถึง วัน มืด มิด ว่า จะ มี มาก บรรดา เหตุการณ์ ที่ เกิด ขึ้น มา นั้น ก็ อนิจจัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok