A A A A A
ปัญญาจารย์ ๑๑
จงปันส่วนของเจ้าออกเป็นเจ็ดส่วน เออ ถึงแปดส่วนก็ดี เพราะเจ้าไม่ทราบว่า สิ่งเลวร้ายอะไรจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

จงแบ่งปันให้คนเจ็ดคนหรือแปดคน เพราะท่านไม่รู้ว่าภัยพิบัติอันใดจะเกิดขึ้นในแผ่นดิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ให้​แบ่งปัน​ของ​ที่​เจ้ามี​ไปให้​กับ​คน​เจ็ดคน​หรือ​แปดคน​ก็ได้ ถึงแม้ว่า​เจ้า​จะ​ไม่รู้​ว่า​จะ​เกิด​เรื่อง​เลวร้าย​อะไร​ขึ้นบ้าง​ใน​แผ่นดิน​นี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

จงปันส่วนหนึ่งให้แก่คนเจ็ดคน เออ ถึงแปดคนก็ให้เถอะ เพราะเจ้าไม่ทราบว่า สิ่งสามานย์อย่างใดจะบังเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

จงปันส่วนหนึ่งให้แก่คนเจ็ดคน เออ ถึงแปดคนก็ให้เถอะ เพราะเจ้าไม่ทราบว่าสิ่งสามานย์อย่างใดจะบังเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

จง ปันส่วน หนึ่ง ให้ แก่ คน เจ็ด คน เออ ถึง แปด คน ก็ ให้ เถอะ เพราะ เจ้า ไม่ ทราบ ว่า สิ่ง สามานย์ อย่าง ใด จะ บังเกิด ขึ้น บน พื้น แผ่นดิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok