A A A A A
ปัญญาจารย์ ๑๑
๑๐
จงขจัดความเศร้าหมองเสียจากใจของเจ้า และจงสลัดความเจ็บปวดเสียจากเนื้อหนังของเจ้า เพราะวัยหนุ่มสาวและวัยฉกรรจ์นั้นเป็นอนิจจัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
ฉะนั้นจงขจัดความห่วงกังวลออกจากจิตใจ และสลัดความทุกข์ร้อนออกจากกายของเจ้า เพราะวัยเยาว์และพละกำลังล้วนอนิจจัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
ขจัด​ความ​หงุดหงิด​รำคาญ​ออก​จาก​จิตใจ​ของเจ้า​เสีย แล้ว​ก็​สลัด​ปัญหา​ต่างๆ​ทิ้งไป​จาก​ร่างกาย​ด้วย เพราะ​ว่า​ความ​เป็น​หนุ่มสาว​และ​ผม​ที่​ดกดำ​นั้น​เป็น​สิ่ง​ที่​ไม่เที่ยง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
จงตัดความเศร้าหมองเสียจากใจของเจ้า และจงสลัดความเจ็บปวดเสียจากเนื้อหนังของ เจ้าเพราะความหนุ่มสาวและวัยฉกรรจ์นั้นเป็นอนิจจัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
ฉะนั้นจงตัดความเศร้าหมองเสียจากใจของเจ้า และจงสลัดความชั่วร้ายเสียจากเนื้อหนังของเจ้า เพราะความหนุ่มสาวและวัยฉกรรจ์นั้นเป็นอนิจจัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
ฉะนั้น จง ตัด ความ เศร้าหมอง เสีย จาก ใจ ของ เจ้า และ จง สลัด ความ ชั่ว ร้าย เสีย จาก เนื้อ หนัง ของ เจ้า เพราะ ความ หนุ่ม สาว และ วัย ฉกรรจ์ นั้น เป็น อนิจจัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok