A A A A A
ปัญญาจารย์ ๑๑
จงโยนขนมปังของเจ้าลงบนน้ำ เพราะอีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

จงโยนขนมปังของท่านลงบนน้ำ เพราะหลังจากนั้นหลายวันท่านจะพบมันอีก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ให้​หว่าน​ความดี​ไปทั่ว แล้ว​อีก​ไม่กี่วัน ความดี​นั้น​ก็​อาจจะ​หวน​กลับ​มาหา​เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

จงโยนขนมปังของเจ้าลงบนน้ำ อีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

จงโยนขนมปังของเจ้าลงบนน้ำ เพราะอีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

คน ธรรมดา สามารถ ได้ สิ่ง ที่ ดี ที่สุด ได้ จง โยน ขนมปัง ของ เจ้า ลง บน น้ำ เพราะ อีก หลาย วัน เจ้า จะ พบ มัน ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok