A A A A A
ปัญญาจารย์ ๑๐
แมลงวันตาย ย่อมทำให้น้ำมันหอมบูดเหม็นไป ความเขลาเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำลาย ปัญญาและเกียรติยศ
จิตใจของคนมีปัญญา ย่อมนำไปทางขวามือของเขา แต่จิตใจของคนเขลา ย่อมนำไปทางซ้ายมือของเขา
แม้เมื่อคนเขลากำลังเดินไปตามทาง เขาก็ขาดสติ และมักแสดงแก่ทุกคนว่า ตนเป็นคนเขลา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แมลงวันตายทำให้น้ำหอมเหม็นคลุ้งฉันใด ความโง่เขลานิดหน่อยก็อาจบั่นทอนสติปัญญาและเกียรติฉันนั้น
ใจของคนฉลาดไขว่คว้าหาความถูกต้อง ส่วนใจของคนโง่เอียงไปสู่ความชั่วร้าย
คนโง่แม้เดินไปตามถนนหนทาง ก็ยังไม่มีสำนึก และทำให้คนดูออกว่าเขาโง่แค่ไหน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แมลงวัน​ตาย​ไม่กี่ตัว​ใน​น้ำหอม​ก็​ทำ​ให้​น้ำหอม​เหม็น​ได้ ความโง่​เล็กๆ​น้อยๆ​สามารถ​ทำลาย ความ​ฉลาด​และ​ชื่อเสียง​ได้
ใจ​ของคน​มี​สติปัญญา​เอนเอียง​ไป​ใน​ทาง​ที่ถูก ใจ​ของ​คนโง่​เอนเอียง​ไป​ใน​ทาง​ที่​ผิด
นอกจากนี้ เมื่อ​คนโง่​เดิน​ไป​ตาม​ทาง เนื่องจาก​ไม่มี​สมอง​คิด เขา​ก็​เลย​ประกาศ​ความโง่​ของเขา​ออกมา​ให้​กับ​ทุกคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

แมลงวันตาย ย่อมทำให้น้ำมันที่มีกลิ่นหอมบูดเหม็นไป ความเขลานิดหน่อย ก็หนักกว่าสติปัญญาและเกียรติยศ
จิตใจของคนที่มีสติปัญญา ย่อมอยู่ที่ข้างขวามือของตน แต่จิตใจของคนเขลา ย่อมอยู่ที่ข้างมือซ้ายของตัว
แม้เมื่อคนเขลากำลังเดินไปตามทาง เขาก็ขาดสำนึก และตัวเขามักแสดงแก่ทุกคนว่า ตนเป็นคนเขลา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แมลงวันตายย่อมทำให้ขี้ผึ้งของคนปรุงยาบูดเหม็นไป ดังนั้นความโง่เขลานิดหน่อยก็ทำให้เขาเสียชื่อด้วยในเรื่องสติปัญญาและเกียรติยศ
จิตใจของคนที่มีสติปัญญาย่อมอยู่ที่ข้างขวามือของตน แต่จิตใจของคนเขลาย่อมอยู่ที่ข้างมือซ้ายของตัว
แม้เมื่อคนเขลากำลังเดินไปตามทาง เขาก็ขาดสำนึก และตัวเขามักแสดงแก่ทุกคนว่าตนเป็นคนเขลา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ความ โง่ เขลา ความ ชั่ว ร้าย และ ความ ล้ม เหลว ของ มนุษย์ แมลงวัน ตาย ย่อม ทำให้ ขี้ผึ้ง ของ คน ปรุง ยา บูด เหม็น ไป ดังนั้น ความ โง่ เขลา นิดหน่อย ก็ ทำให้ เขา เสียชื่อ ด้วย ใน เรื่อง สติปัญญา และ เกียรติยศ
จิตใจ ของ คน ที่ มี สติปัญญา ย่อม อยู่ ที่ ข้าง ขวา มือ ของ ตน แต่ จิตใจ ของ คน เขลา ย่อม อยู่ ที่ ข้าง มือ ซ้าย ของ ตัว
แม้ เมื่อ คน เขลา กำลัง เดิน ไป ตาม ทาง เขา ก็ ขาด สำนึก และ ตัว เขา มัก แสดง แก่ ทุก คน ว่า ตน เป็น คน เขลา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok